• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 96 100.00 zł
  • Powierzchnia: 1 574.00 m 2
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

II ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kł., będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 632/22 z dnia 21.11.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1)nr księgi wieczystej: SW2K/00021369/3

2)według katastru nieruchomości: dz. 18/28 , AM-3, obręb 0009 Ludwikowice

Powierzchnia nieruchomości : 0,1574 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 18/28 (RIVa-0,1121 ha, RIVb-0,0453 ha) o powierzchni 0,1574 ha, AM-3, Obręb 0009 Ludwikowice. Działka niezabudowana o kształcie regularnym-prostokąt, położona na terenie nachylonym. Przez teren działki przebiega linia telekomunikacyjna, napowietrzna.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie teren lokalizacji działki przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, częściowo posiada status drogi dojazdowej.
Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 96.100,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium: 19.220,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 22.07.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.
II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 09.01.2023 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń w Ludwikowicach Kłodzkich, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja