• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rypin, Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Cena: 55 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 749.32 m 2
Wydanie nr 30/09/2019 z dnia 30 września 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

w postępowaniu upadłościowym ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie


I. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie, jako całości w rozumieniu art. 551 k.c., szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 17 stycznia 2019 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Leszka Olszewskiego oraz w opinii z dnia 31 grudnia 2018r. sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Pomarańskiego i Krzysztofa Bartuś, stanowiącej integralną część ww. opisu i oszacowania z wyłączeniem następujących składników masy upadłości:

a) ruchomości określonych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 18.04.2019 r., sygn. akt V GUo 1/19, co do których ustanowiony został zakaz zbywania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy wywołanej pozwem o wyłączenie z masy upadłości, (załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży);

b) samochodów osobowych Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych CRY 44LC, CRY 66LC;

c) zapasów;

d) należności przysługujących Upadłej;

e) 4.000,00 udziałów w spółce Laboratorium Analiz Żywności i Pasz Rypin Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie;

II. Cena wywoławcza Przedmiotu Sprzedaży wynosi 55.000.000,00 zł netto (słownie pięćdziesiąt pięć milionów złotych).

III. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, o której mowa powyżej tj. w wysokości 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 30 1240 1936 1111 0010 8574 8049, prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, najpóźniej do dnia 18.10.2019 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

IV. Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej oznaczenie imienia i nazwiska lub nazwy uczestnika konkursu ofert z dopiskiem zamieszczonym na kopercie: "NIE OTWIERAĆ - Oferta w postępowaniu upadłościowym ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie, sygn. akt V GUp 132/18” w biurze syndyka Sylwestra Zięciak przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w Toruniu do dnia 18.10.2019 r. do godz. 16.00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do biura syndyka). Szczegółowe wymogi warunków uczestnictwa w konkursie ofert zostały określone w regulaminie. Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.


V. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka Sylwestra Zięciak przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w Toruniu w dniu 21.10.2019 r. o godz. 10.00.


VI. Z opisem przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.


VII. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży lub ogłoszenia o sprzedaży albo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Postępowanie może być również zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.

Lokalizacja