• Wydanie nr 28/05/2022 z dnia 28 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Kołobrzeg, Woj. Zachodniopomorskie
 • Cena: 4 150 000.00 zł
 • Powierzchnia: 8 972.00 m 2
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Nieruchomość pod zabudowę usługową, położona w Kołobrzegu przy ul. Grzybowskiej

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Grzybowskiej

Kołobrzeg 10 maja 2022 r.

GN.6840.1.26.2019.II

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2021 r. poz. 2213) oraz uchwały Nr XVIII/272/20 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 stycznia 2020 r.,

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości: ul. Grzybowska w Kołobrzegu

 • Oznaczenie geodezyjne

 • Nr działek - 568/2 obr. 9

 • Nr KW – KO1L/00011921/7

 • Powierzchnia w hektarach0,8972

 • Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra, od ul. Grzybowskiej, urządzonej. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” – U18 – przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000m2, warsztaty samochodowe, myjnie i salony samochodowe oraz stacje paliw.

 • Forma zbycia nieruchomości – własność.

 • Cena wywoławcza w zł 4.150.000,- (w tym VAT 23%)

 • Wadium w zł - 415.000,-

 • Postąpienie minimalne w zł – 41.500,-

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 6 grudnia 2021 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 17 marca 2022 roku.

 2. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna. Zmiana jej lokalizacji może być dokonana staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właściciela instalacji.

 3. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia ich ewentualna wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu.

 4. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C”, na terenie górniczym „Kołobrzeg” i obszarze górniczym „Kołobrzeg II”, w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”.

 5. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” z wyłączeniem działek nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 122/17 oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 maja 2019 r., poz. 2655 działka leży w terenie oznaczonym symbolem U18 – przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej. Plan ustala min. zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych z handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000m2, warsztaty samochodowe, myjnie i salony samochodowe oraz stacje paliw; powierzchnię zabudowy: nie większą niż 40% powierzchni działki budowlanej; powierzchnię biologicznie czynną: nie mniejszą niż 30% powierzchni działki budowlanej; wskaźnik intensywności zabudowy: nie mniejszy niż 0,1 dla działki budowlanej, nie większy niż 1,5 dla działki budowlanej; wysokość zabudowy: nie większą niż 13,0 m, geometrię dachów: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci od 25° do 45° i/lub dachy płaskie. Działka znajduje się, zgodnie z rysunkiem planu: w granicy strefy „E” ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mającej na celu ochronę ekspozycji krajobrazu kulturowego obejmującą sylwetę starego miasta i portu; w granicach stref „E” ochrony konserwatorskiej ekspozycji historycznych zespołów lub ich dominant, mających na celu ochronę ekspozycji wieży katedry. Plan ustala obsługę komunikacyjną z przyległych dróg lub poprzez utrzymanie istniejącej obsługi z zastrzeżeniem § 15 pkt 2, tj. zakazuje się: obsługi z dróg oznaczonych symbolem KDG, za wyjątkiem utrzymania istniejących zjazdów, oraz za wyjątkiem przypadków, kiedy nieruchomość sąsiaduje wyłącznie z drogami oznaczonymi symbolem KDG.

 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej działki; przeznaczeniem nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg wraz z rysunkiem planu; posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.

 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 8. Termin zagospodarowania nieruchomości: 24 miesiące na rozpoczęcie, za które uważa się wybudowanie fundamentów budynku i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania, za które uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.

 9. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:

 • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości, wraz z wnioskiem o wpis w księdze wieczystej prowadzonej dla zbywanej działki,

 • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

A/ 1% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów do 1 roku,

B/ 2% ceny nabycia brutto za przekroczenie terminów od 1 roku do 2 lat,

C/ 2% ceny nabycia brutto za każdy następny rok przekroczenia terminów, powyżej 2 lat.

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w kwocie równej 10% ceny nabycia brutto.

Łączna wysokość kar umownych z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nie może przekroczyć 15 % ceny nabycia brutto.

Nabywcy przysługuje prawo ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, które uniemożliwiają realizację zagospodarowania w wyznaczonych terminach.

Rozporządzenie nabytą nieruchomością na rzecz innego podmiotu nie zmienia biegu terminów jej zagospodarowania, liczonych od dnia sprzedaży działki przez Gminę Miasto Kołobrzeg. W przypadku rozporządzenia nabytą nieruchomością nowy właściciel przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty kar umownych w związku z nieterminowym zagospodarowaniem nieruchomości, w wymiarze od dnia nabycia przez niego nieruchomości. Obowiązek poinformowania kupującego o terminach zabudowy nieruchomości, okolicznościach i wysokości naliczanych z tego tytułu kar umownych spoczywa na dotychczasowym właścicielu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obciążeniem karami dotychczasowego właściciela. Zobowiązania powstałe przed rozporządzeniem nieruchomością obciążają jej dotychczasowego właściciela. Nowemu właścicielowi przysługuje również prawo do ubiegania się o przedłużenie terminów zagospodarowania nieruchomości na zasadach określonych powyżej.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 roku

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13 o godzinie 11.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w PKO Bank Polski S.A. O/Koszalin 25 1020 2791 0000 7502 0228 1632 do dnia 11 lipca 2022 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedającego. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy należy przedłożyć komisji przetargowej przed przetargiem.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży osoba ustalona nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miasta Kołobrzeg pod adresem www.kolobrzeg.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Opracowała: Ewa Pyjek
Z-ca Naczelnika
tel.: +48 94 35 51 562

Lokalizacja