Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 807.000,00 zł
Powierzchnia: 371.82 m2

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 807.000,00 zł
Powierzchnia: 371.82 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Biuro/Obiekt biurowy
Miejscowość ogłoszenia: Rydułtowy,
Powiat: wodzisławski,
Gmina: Rydułtowy,
Województwo: slaskie

Szczegóły

§ 1

Syndyk sprzeda w trybie przetargu ustnego z wolnej ręki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U Nr 60, poz.535 t.j.), nieruchomość upadłego METALIKS Sp. z o.o. położonej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 130 opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 4044/31 o powierzchni 0,0176 ha oraz numer 3911/31 o powierzchni 0,0554 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer GL1W/00007020/6. Wartość szacunkowa nieruchomości wynosi 807.000,00 zł netto zgodnie z operatem szacunkowym z wyceny z dnia 04 kwietnia 2024 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Iwonę Kubarek.

Cena wywoławcza wynosi 807.000,00 zł netto (słownie: osiemset siedem tysięcy złotych 00/100 groszy) plus podatek VAT.

Szczegółowy opis składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży wchodzącego w skład masy wraz z wyceną dostępny jest w Biurze Syndyka w Pszowie przy ul. Traugutta 31/1 na żądanie strony.

Organizatorem przetargu jest Syndyk Masy Upadłości Metaliks Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Rydułtowach.

Ilość oferentów na przetargu może być nieograniczona. W przetargu oferty mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 2

 1. Uczestnikiem przetargu (licytantem) nie może być:
  a) syndyk i Sędzia Komisarz,
  b) upadły, członkowie zarządu i rady nadzorczej upadłego, udziałowcy upadłego,
  c) pełnomocnicy syndyka oraz osób wymienionych w pkt. b),
  d) małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób wymienionych w pkt. a, b i c;
  e) oferenci w stosunku do których ogłoszono upadłość bądź likwidację.

§ 3

 1. Organizator ustala wadium w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej netto od wartości wywoławczej tj. od kwoty 807.000,00 zł. jako składnika majątku wymienionego w §1 niniejszego Regulaminu.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. Oddział w Rybniku o numerze

97 1090 0088 0000 0001 5735 4388. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania rachunku bankowego Organizatora.

§4

Sprzedaż i nabycie składnika majątku w postaci nieruchomości położonej w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 130, opisanej w §1 następuje w takim stanie, w jakim się znajduje w dacie sprzedaży. Nie przewiduje się zawarcia umowy przedwstępnej lub warunkowej chyba że, obowiązek taki wynika z przepisów ustawy.

§5

 1. Przetarg odbędzie się w Biurze Syndyka przy ul. Traugutta 31/1, 44-370 Pszów

 2. Termin przetargu podawany jest każdorazowo w ogłoszeniu,

§6

 1. Przetarg odbędzie się w dniu w dniu 05 lipca 2024 roku o godzinie 14.00 w Biurze Syndyka przy ul. Traugutta 31/1 w Pszowie w obecności wszystkich zainteresowanych.

 2. Organizator przeprowadza przetarg w ten sposób, że podaje do wiadomości obecnych opis składnika majątku wymieniony w §1 Regulaminu oraz jego cenę wywoławczą

 3. Następnie Organizator zapytuje licytantów, kto oferuje cenę wywoławczą a po uzyskaniu potwierdzania złożenia oferty kto da więcej.

 4. Przez podniesienie ręki (postąpienie) licytant podając imię i nazwisko składa ofertę.

 5. Oferta złożona w toku przetargu ustnego przestaje wiązać, gdy inny licytant złożył ofertę korzystniejszą (wyższą).

 6. Każde kolejne postąpienie przez licytanta powyżej ceny wywoławczej jest złożeniem oferty co do ceny o 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wyższej od poprzedniej oferty.

 7. Po ustaniu postąpień Organizator trzykrotnie wywołuje najwyższą zaoferowaną cenę i wobec braku postąpień udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

 8. Po podaniu do wiadomości obecnych wyników licytacji Organizator zamyka przetarg. Z przebiegu przedmiotowego Organizator sporządza protokół, który przedkłada Sędziemu komisarzowi celem zatwierdzenia wyboru oferty dokonanej przez syndyka.

§7

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie do 4 (czterech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferenta w miejscu wskazanym przez Organizatora. Warunkiem przystąpienia do umowy sprzedaży jest:

§8

 1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z winy oferenta Sędzia Komisarz wydaje postanowienie o wyznaczeniu nowego przetargu, w którym nie może uczestniczyć oferent, który do umowy nie przystąpił.

 2.  

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 600 975 024 bądź na stronie www.syndyk.de

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie