• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 303 978.00 zł
 • Powierzchnia: 1 395.00 m 2
Wydanie nr 23/07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ:

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DOBRYM MIEŚCIE, PRZY UL. KOŚCIUSZKI 2C OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 337/2 O POWIERZCHNI 1395 M2, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NR OL1O/00059072/6, WRAZ Z PRAWEM WŁASNOŚCI POSADOWIONYCH NA NIEJ BUDYNKÓW I BUDOWLI STANOWIĄCYCH ODRĘBNY OD GRUNTU PRZEDMIOT WŁASNOŚCI POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O.

 1. Miejsce przetargu: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn.

 2. Termin przetargu: otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.08.2021 r. godzina 12:00.

 3. Forma i tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony.

 4. Nazwa i siedziba Zbywcy: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedziba w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie.

 5. Przedmiotem przetargu jest:

  1. prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka 337/2, o powierzchni 1395 m2

  2. prawo własności budynków:

 • biurowego o pow. użytkowej 243,08 m2

 • warsztatowo-magazynowego o pow. użytkowej 180,59 m2

 • garażowego o pow. użytkowej 29,71 m2

  1. prawo własności pozostałych urządzeń i budowli: oświetlenie terenu, utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, rampa samochodowa oraz sieć teleinformatyczna, system alarmowy, kocioł gazowy.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI. Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr OL1O/00059072/6.

Szczegółowy opis i charakterystyka nieruchomości wraz z informacją o jej zanieczyszczeniach została przedstawiona w Specyfikacji Warunków Sprzedaży.

Zgodnie z treścią decyzji nr G.II 7224/273/95 z dn. 21.11.1995 r. r. brak jest informacji o celu oddania nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji jako działka nr 337 (po podziale dz. nr: 337/1 i 337/2) w użytkowanie wieczyste.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 303 978,00 zł netto (słownie: trzysta trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Na dzień ogłoszenia postępowania. transakcja sprzedaży nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT , zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10. oraz art. 29a ust. 8 Ustawy VAT. Jednocześnie, jeśli nabywcą będzie podatnik VAT czynny, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia na podstawie odpowiedniego oświadczenia i opodatkować dostawę wg stawki 23% (przy spełnieniu warunków

określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT). Kwestia opodatkowania będzie podlegała dodatkowej weryfikacji na etapie finalizacji transakcji.

 1. Wadium w wysokości 15 198,90 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 90/100), należy wpłacić na konto: Banku PeKaO SA: 97 1240 6292 1111 0010 7091 6101 w terminie do dnia 09.08.2021 r. Za termin wpłaty wadium uważa się termin uznania na rachunku Zbywcy, w związku z czym należy brać pod uwagę sesje wychodzące i przychodzące banków obsługujących Strony transakcji. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

 2. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze Specyfikacją Warunków Sprzedaży należy złożyć do dnia 09.08.2021 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Dobrym Mieście przy ul. Kościuszki 2C oznaczonej jako działka nr 337/2 będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wraz z prawem własności budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o o., nie otwierać do dnia 11.08.2021 r. do godz. 12:00” w portierni Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie ul. Lubelska 42A; 10-409 Olsztyn, kopertę wierzchnią oznaczyć informacją „Oferta na przetarg-Dobre Miasto”. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału. Złożona przez uczestnika przetargu oferta jest wiążąca przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. Za zgodą stron termin związania ofertą może zostać przedłużony.

 1. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

 2. O wynikach przetargu oferenci zostaną zawiadomieni pisemnie niezwłocznie po jego zakończeniu.

 3. Zastrzega się prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu, zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny oraz do unieważnienia przetargu.

 4. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywającym. Odstąpienie od zawarcia umowy bądź nieuiszczenie ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Zbywającego powoduje utratę praw wynikających ze złożenia oferty oraz utratę wadium.

 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, Zbywający poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.

 6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

 7. Warunki dopuszczenia do przetargu zostały wskazane w Specyfikacji Warunków Sprzedaży, która stanowi integralną część niniejszego Ogłoszenia.

 1. Specyfikacja Warunków Sprzedaży jest dostępna w siedzibie Oddziału Zakładu Gazowniczego w Olszynie, ul. Lubelska 42A, Dział Nieruchomości i Transportu, I piętro pok. nr 123 oraz na stronie internetowej Spółki http://www.psgaz.pl/ zakładka Dla Kontrahenta/ Nieruchomości i majątek na sprzedaż.

 2. Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 w siedzibie Oddziału ul. Lubelska 42A w Olsztynie – Dział Nieruchomości i Transportu pok. nr 123 lub pod numerem tel. 609 991 506 lub 725 251 971. Wizji nieruchomości można dokonać w obecności osoby reprezentującej sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu terminu. Z dokumentacją sozologiczną terenu można zapoznać się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura Ochrony Środowiska e-mail: srodowisko@psgaz.pl. Udostępniona dokumentacja sozologiczna stanowi własność Zbywcy i nie podlega kopiowaniu ani innej formie dalszego udostępniania. W trakcie udostępniania dokumentacji sozologicznej istnieje możliwość sporządzania własnych notatek. Oświadczenie o zapoznaniu się z wynikami badań oraz pozostałą dokumentacją sozologiczną terenu uwzględnione zostanie w zapisach umowy sprzedaży nieruchomości.

 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ludwina Paszkiewicz

Lokalizacja