• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Sucha Beskidzka, Woj. Małopolskie
  • Cena: 87 551.00 zł
  • Powierzchnia: 69.70 m 2
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości Jerzego Harasimczyka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

udział w wysokości ½ w prawie własności lokalowej nieruchomości położonej przy ulicy Role 13/3 w Suchej Beskidzkiej, objętego księgą wieczystą nr KR1B/00057423/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej wraz z udziałem w wysokości 2/18 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu działek nr ew. 8728/2, 8729/2, obr. 0001 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku własności lokali, objęte księgą wieczystą nr KR1B/00020960/4

Za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 87 551,00

Wadium wynosi 10 % ceny wywołania w tym ogłoszeniu

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 16.04.2024 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz , 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI SUCHA BESKIDZKA >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 19.04.2024 r. o godz. 9:00 w Kancelarii Syndyka w Suchej Beskidzkiej.

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 16.04.2024 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 16.04.2024 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.

Lokalizacja