• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mikołajki, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 19 550.00 zł
  • Powierzchnia: 425.00 m 2
Wydanie nr 13/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kurzętnik, dnia 14 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O V PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI MIKOŁAJKI

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Mikołajki, gm. Kurzętnik:

5

6/53

0,0425

EL1N/00023818/6

19.550,00

RIVb-0,0064 ha

RIVa – 0,0361 ha

6

6/54

0,0429

EL1N/00023818/6

19.734,00

RIVa-0,0429 ha

7

6/55

0,0779

EL1N/00023818/6

35.834,00

RIVa- 0,0575 ha

RIVb- 0,0204 ha

8

6/56

0,0772

EL1N/00023818/6

35.512,00

RIVa- 0,0769 ha

RIVb- 0,0003 ha

9

6/57

0,0771

EL1N/00023818/6

35.466,00

RIVa- 0,0771 ha

10

6/58

0,0770

EL1N/00023818/6

35.420,00

RIVa – 0,0770 ha

11

6/59

0,0759

EL1N/00023818/6

34.914,00

RIVa-0,0759 ha


l.p.Numer działkiPow./haNr księgi wieczystej

Cena nieruchomości

( netto)

Opis

nieruchomości


1

6/46

0,0417

EL1N/00023818/6

19.182,00

RIVb-0,0417 ha

2

6/49

0,0417

EL1N/00023818/6

19.182,00

RIVb-0,0417 ha

3

6/50

0,0433

EL1N/00023818/6

19.918,00

RIVb-0,0403 ha

RIVa-0,0030 ha

4

6/51

0,0442

EL1N/00023818/6

20.332,00

RIVb- 0,0390 ha

RIVa – 0,0052 ha

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nr XL VIII/404/18 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 16 maja 2018 r. , działki te oznaczone są jako tereny zabudowy rekreacji indywidualnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Poprzedni przetarg odbył się 13 maja 2019 r. , 15 lipca 2019 r. 30 września 2019 r. , 9 grudnia 2019 r.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 dnia 18 lutego 2020 r. w sali narad w godzinach:

11.00 - na sprzedaż działki 6/46

11.15 - na sprzedaż działki 6/49

11.30- na sprzedaż działki 6/50

11.45- na sprzedaż działki 6/51

12.00- na sprzedaż działki 6/53

12.15 - na sprzedaż działki 6/54

12.30 - na sprzedaż działki 6/55

12.45 - na sprzedaż działki 6/56

13.00 - na sprzedaż działki 6/57

13.15 - na sprzedaż działki 6/58

13.30 - na sprzedaż działki 6/59

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 11 lutego 2020 r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204/ .

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://bip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Lokalizacja