• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wawrowice, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 45 957.11 zł
  • Powierzchnia: 1 311.00 m 2
Wydanie nr 13/01/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kurzętnik, dnia 10 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O XIII PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WAWROWICE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza XIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością Gminy Kurzętnik położonych w obrębie geodezyjnym Wawrowice, gm. Kurzętnik:

l.p.


Numer działki


Pow./ha


Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości zł

( netto)

Opis

nieruchomości


1

131/40

0,1311

EL1N/00023787/9

45.957,11

RIVb-0,0505 ha

RV – 0,0595 ha

Lz-RV – 0,0211 ha


Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższą nieruchomość – przelewem lub gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Obciążenia nieruchomości i zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej – wnoszone w pieniądzu.

Poprzedni przetarg na powyższe nieruchomości odbył się 5 grudnia 2016 r., 10 kwietnia 2017 r. , 24 lipca 2017 r., 2 października 2017 r., 5 marca 2018 r. 8 czerwca 2018 r. 13 sierpnia 2018 r. , 18 października 2018 r. 27 grudnia 2018 r., 1 kwietnia 2019 r. ; 5 sierpnia 2019 r. ; 14 października 2019 r.

Przetarg odbędzie się dnia 17 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy w Kurzętniku,
ul. Grunwaldzka 39 w sali narad o godz. :

8:00 - na sprzedaż działki 131/40

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy Kurzętnik lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 10 lutego 2020r. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Do każdej wylicytowanej ceny działki doliczony zostanie podatek VAT.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania z przetargu nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204/ .

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://bip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Lokalizacja