• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 32 634.00 zł
  • Powierzchnia: 666.00 m 2
Wydanie nr 23/07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 23 lipca 2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990./ Wójt Gminy Kurzętnik, ogłasza co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:


Numer działki

Pow./ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości

Opis

nieruchomości


1067/17

0,0666 ha

EL1N/00036459/5

32.634,00 zł

Tk – 0,0666 ha

1067/18

0,0670 ha

EL1N/00036459/5

32.830,00 zł

Tk – 0,0670 ha

1067/19

0,0676 ha

EL1N/00036459/5

33.124,00 zł

Tk – 0,0676 ha

Obszar w/ nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Nr III/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku przedmiotowe nieruchomości położone są w rejonie aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.

II. Wywiesić wykaz na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Kurzętnik.

Lokalizacja