• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kamień Pomorski, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 1 900 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 560.00 m 2
Wydanie nr 13/05/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE


Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018 r. poz. 2024 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).


Starosta Kamieński

ogłasza na dzień 18 lipca 2019 roku pierwszy nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa


Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

w ha

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza brutto

w zł.


Wysokość wadium

w zł.


Minimalne postąpienie

Godzina przetargu

1.

Obręb 2 Kamień Pomorski, gmina Kamień Pomorski, przy ulicy Kościuszki 13

księga wieczysta SZ1K/00028112/5

223/2

0,1560

Nieruchomość zabudowana, budynkiem byłego aresztu


1.900.000,00


95.000,00

1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10:00Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem "CM" – zabudowa śródmiejska.

Nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków pod numerem 142. W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zawarta zostanie informacja o obowiązku opieki nad zabytkiem jaki ciąży na jego właścicielu na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. Z 2018r., poz. 2067).

Nabywca będzie miał obowiązek ustanowić służebność przechodu na szerokości 1,5 m od ściany budynku Sądu Rejonowego na rzecz działki 223/1.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 z dnia 21.08.1997r. Ustawy o gospodarce nieruchomościami cena sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków uzyskana w przetargu zostanie obnizona o 50 %.


Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Nieruchomość zabudowana jest 5 budynkami murowanymi o całkowitej pow. użytkowej 1.169 m2, w tym budynkiem byłego Aresztu Śledczego o powierzchni użytkowej 913 m2


Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, hipotekami.Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowegow Kamieniu Pomorskim przy ulicy Wolińskiej 7b, w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej (Ipiętro).


WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości podanej w tabeli w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa : Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika

3. Przedłożeniu Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

  • okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu,

  • w przypadku udziału pełnomocnika – przedłożeniu oryginału pełnomocnictwa,

  • małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych, (do podpisania umowy notarialnej pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),

  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu,

  • aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,

  • uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników dla Spółek z o.o. w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.


ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.


Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego tak aby w przeddzień zawarcia aktu notarialnego znajdowała się na koncie sprzedającego.

Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.


MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia przetargu.

Starosta Kamieński może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.


DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 17B w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim lub pod nr tel. 91 38 23 929 bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. www.bip.powiatkamienski.pl w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe,ewentualnie geodezyjne – wskazania granic działki) ponosi nabywca.

Starosta Kamieński zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).


Lokalizacja