• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Władysławów, Grabica, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 04/10/2019 z dnia 04 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

o g ł a s z a

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 39/2 o pow. 3,25 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00108105/9.

Wydzierżawienie powyższej nieruchomości nastąpi na czas oznaczony do 3 lat.

Obecnie gmina Grabica nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grabica uchwalonym Uchwałą Nr XIV/108/2000 Rady Gminy Grabica z dnia 24 lipca 2000r., zmienionym Uchwałą nr VIII/55/2003 Rady Gminy Grabica z dnia 30 października 2003r. oraz zmienionym Uchwałą nr VI/39/2015 Rady Gminy Grabica z dnia 13 kwietnia 2015r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze RP - gleby chronione (klasy III – IV użytków rolnych).

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. zabudowy – 118,35 m², budynkiem gospodarczym stodoły i chlewni o pow. zabudowy – 668,75 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy – 116,60 m² i zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytki: grunty rolne zabudowane, grunty orne, łąki trwałe oraz lasy.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości 1721,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden złotych).

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury.

Wadium wynosi 1721,00 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia została ustalona w wysokości 20,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 10ºº w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1721,00 zł.

Wadium należy wpłacać na rachunek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Piotrków Tryb. Nr 66 2030 0045 1110 0000 0026 3630 do dnia 13 listopada 2019 roku z dopiskiem „Wadium Władysławów”.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ustalonego w przetargu czynszu dzierżawnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, odstąpi od zawarcia umowy dzierżawy w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu.

Uczestnicy przetargu winni na 1/2 godziny przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz zgłoszenia do udziału w przetargu,

  • dowód wniesienia wadium,

  • dowód tożsamości lub w przypadku osób prawnych wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania osoby prawnej, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  • pełnomocnictwo w formie pisemnej, jeżeli uczestnika przetargu reprezentuje inna osoba

Oferent zainteresowany dzierżawą nieruchomości, powinien przed przystąpieniem do przetargu, zapoznać się z regulaminem przetargu oraz istotnymi warunkami umowy, które określa załączony do ogłoszenia projekt umowy dzierżawy.

Starosta Powiatu Piotrkowskiego zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Z regulaminem przetargu, projektem umowy dzierżawy oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, ul. Sienkiewicza 16A, pokój 215 II piętro lub telefonicznie pod nr 44 732-78-23.

Ponadto regulamin przetargu oraz projekt umowy dzierżawy zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.pl oraz www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl pod treścią ogłoszenia o przetargu.

Lokalizacja