• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ząbki, Woj. Mazowieckie
 • Cena: 1 120 000.00 zł
 • Powierzchnia: 2 500.00 m 2
Wydanie nr 24/05/2019 z dnia 24 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30 o pow. 2 500 m2, położonej w Ząbkach w rejonie ul. J. Piłsudskiego, objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00009846/7, stanowiącej własność Gminy Miasto Ząbki.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 120 000 zł + 23% podatek VAT (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Wadium: 70 000,00 zł


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 24.07.2019 r. (środa) O GODZ. 1200 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10


WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA 18 lipca 2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto).

I. Opis nieruchomości

  1. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość przedmiotowa jest objęta aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227).

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego, działka ewidencyjna nr 2/7 z obrębu 0054, 03-30, położona w Ząbkach, znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub usługowo – produkcyjną (symbol w planie M/U/P1).

Ponadto znaczna część nieruchomości zlokalizowana jest w strefie uciążliwości od linii wysokiego napięcia (220 kV) w ramach której, obowiązują następujące ograniczenia w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu:

1. Zasięg uciążliwości linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi:

 • dla linii 220 kV – po 34 m od osi w obie strony;

 • dla linii 110 kV – po 19 m od osi w obie strony.

2. Lokalizacja obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zamiany zagospodarowania terenu w tych strefach wymaga każdorazowo indywidualnego rozpatrzenia w uzgodnieniu z Państwowymi Sieciami Energetycznymi S.A. Dla linii 220 kV oraz z Zakładem Energetycznym Warszawa – Teren S.A. Dla linii 110 kV.

  2. Obciążenia i zobowiązania

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.


  3. Sposób zagospodarowania

1) Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest w południowo-zachodniej części miasta Ząbki, w pobliżu ul. J. Piłsudskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów o tożsamym sposobie zagospodarowania, terenów przemysłowych, gruntów niezainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W dalszym sąsiedztwie wzdłuż ul. J. Piłsudskiego zlokalizowane są wielkopowierzchniowe obiekty handlowo-usługowe, tereny giełdy spożywczej oraz cmentarz parafialny. W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest zlewnia ścieków, w rejonie ul. Zycha. Nieruchomość charakteryzuje się relatywnie dobrą dostępnością do obiektów handlowo-usługowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Powstańców i ul. Piłsudskiego.

2) Nieruchomość jest zabudowana zespołem dwóch budynków magazynowo – usługowych wykonanych w technologii lekkiej o konstrukcji stalowej, które wraz z pozostałymi częściami składowymi nieruchomości, wykonanymi kosztem i staraniem aktualnego użytkownika, nie zostały uwzględnione w cenie nieruchomości.

3) Działka gruntu z dostępem do uzbrojenia. W granicach/sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są sieci energetyczne, wodociągowe w dalszej odległości gazowa i kanalizacyjna.

4) Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. J. Piłsudskiego, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości jest ustanowiona służebność gruntowa przejścia, przejazdu oraz przeprowadzenia podziemnych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, podziemnej lub napowietrznej instalacji energetycznej i telefonicznej przez działkę nr 2/3, w pasie gruntu o szerokości 5,0 (pięć) metrów ciągnącym się wzdłuż południowej granicy działki nr 2/3, przy czym służebność jest ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym wykonania ulicy Nowo-Ziemowita i uzyskania przez nią statusu drogi publicznej.

5) Informacje dodatkowe.

  Nabywca jest zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia, przejazdu oraz przeprowadzenia podziemnych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, podziemnej lub napowietrznej instalacji energetycznej i telefonicznej przez działkę nr 2/7, w pasie gruntu o szerokości 5,0 (pięć) metrów ciągnącym się wzdłuż południowej granicy działki nr 2/7, przy czym służebność jest ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym wykonania ulicy Nowo-Ziemowita i uzyskania przez nią statusu drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 2/8 z obrębu 0054, 03-30.

 1. Warunki komunikacyjne

Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 10 km. Nieruchomość jest położona w rejonie ulicy Józefa Pisudskiego, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chełmżyńską w dzielnicy Warszawa – Rembertów oraz z drogą wojewódzką nr 634 Warszawa – Wołomin. W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia – Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Józefa Piłsudskiego kursuje linia autobusowa nr 145 ZTM w Warszawie oraz komunikacja linii autobusowych Ząbki, bezpłatna dla mieszkańców Ząbek.

 1. Plany rozwoju

Południowa część Miasta Ząbki jest obecnie intensywnie zagospodarowana, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe, powstały obiekty handlowo-usługowe. W perspektywie planowany jest również nowy przebieg drogi wojewódzkiej 634 w południowej części miasta, łączący Ząbki z dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia i mostem Świętokrzyskim (ul. Nowo-Ziemowita).

 1. Warunki przetargu

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu obowiązującą stawką podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 5109-744 (22) 5109-745 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk


Lokalizacja