• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rekowo, Kamień Pomorski, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 44 240.00 zł
  • Powierzchnia: 432.00 m 2
Wydanie nr 20/02/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz

Kamienia Pomorskiego ogłasza

na dzień 25 marca 2019 roku o godzinie 1000

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rekowie, gmina Kamień Pomorski:

 

działka nr 71/5 o pow. 0,0432 ha obręb Rekowo, gmina Kamień Pomorski, KW nr SZ1K/00031142/8, użytek Br-RIVb

cena wywoławcza                 44.240,00 zł netto

wadium                                 4.424,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).


Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2019 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski, w sali konferencyjnej na I piętrze.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 20 marca 2019 roku w pieniądzu (zł) w kasie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim lub na konto Gminy Kamień Pomorski w Banku Spółdzielczym w Wolinie nr 67 9393 0000 0012 9600 2000 0010, przy czym za datę wpłacenia wadium uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy, ze wskazaniem numeru działki jakiej wpłata dotyczy.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiegow Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1 oraz zamieszczona na stronie internetowej  www.kamienpomorski.pl oraz  www.bip.kamienpomorski.pl.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 14 pod numerem telefonu 913823967.

http://bip.kamienpomorski.pl/dokumenty/629


Lokalizacja