• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 420 000.00 zł
  • Powierzchnia: 703.00 m 2
Wydanie nr 21/07/2021 z dnia 21 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Józefowa

O g ł a s z a

Pierwszy Przetarg Ustny

O g r a n i c z o n y do właścicieli nieruchomości przyległych

na sprzedaż prawa własności

nieruchomości położonej w Józefowie k/Otwocka

Adres (ulica)

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

netto

Zawiszy

Nr działki

703 m2

Teren, na którym zlokalizowana jest działka objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr 226/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 19.12.2012 r. poz. 9996). Oznaczony jest symbolem 5MNL – przeznaczeniem podstawowym tej jednostki terenowej jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowanej w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej.

420 000zł


258

Nr obrębu

24

Opis użytku , klasa

dr (w trakcie zmiany na Bp)

Nr księgi wieczystej

Wysokość wadium


WA1O/00075804/8

60 000zł


Uwaga:

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23 % VAT


Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

Uwaga:

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele nieruchomości przyległych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2021 roku o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek B, Sala Rady Miasta , wejście od ul. Parkowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zgłoszenie na piśmie uczestnictwa w przetargu oraz wpłacenie do dnia 17 września 2021 roku wadium ww. wysokości.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem
3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 10 września do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Józefowa, przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 , budynek B, pokój nr 6 następujące dokumenty:

- aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest własnością i graniczy z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu;

- oświadczenie, że stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej nie uległ zmianie;

- w przypadku, gdy stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 18 czerwca 2021 r.

Nieruchomość jest zadrzewiona, o kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, użytkowana w części ok. 400 m2 z dz. ew. 130. W sąsiedztwie znajdują się tereny z zabudową jednorodzinną.

Nieruchomość jest niezabudowana. Parametry działki i znajdująca się na niej infrastruktura techniczna uniemożliwiają racjonalne i samodzielne jej zagospodarowanie. Uzasadnione jest jej wspólne zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych.

Na nieruchomości zlokalizowane są: miejską sieć wodno-kanalizacyjną wraz z przyłączami, sieć gazowa wraz przyłączami należąca do PGiGN oraz napowietrzną sieć elektroenergetyczną nN należąca do PGE. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążą ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorami sieci, na własny koszt bez roszczenia do Miasta Józefów i osób trzecich.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania , jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV księgi wieczystej, oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z póź. zm.).

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

  • osoby fizyczne – ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na udział w przetargu, z notarialnym poświadczeniem podpisu lub przedłożenia dokumentu będącego oświadczeniem woli współmałżonka(i) osoby przystępującej do przetargu o zgodzie na zakup nieruchomości z majątku odrębnego bądź po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej,

  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

  • osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwa w przetargu i imieniu osoby prawnej ( jeżeli nie wynika to bezpośrednio a odpisu z KRS);

  • pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Nabycie nieruchomości nastąpi proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości przyległej.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

Dodatkowych informacji na temat przetargów udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, budynek B, pokój nr 6 (telefon 22 779 00 44; e - mail: a.kobus@jozefow.pl lub um.rgign@jozefow.pl ).

Burmistrz Miasta Józefowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa: www. jozefow.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.

Lokalizacja