• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Świdwin, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 620 943.00 zł
  • Powierzchnia: 458.70 m 2
Wydanie nr 15/04/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

OGŁASZA

PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG
OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI
położonej  w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 9

Przedmiot przetargu
⦁    prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki nr 44/1
o powierzchni 909 m2, nr 44/2 o powierzchni 108 m2 i nr 44/3 o powierzchni 429 m2 o łącznej powierzchni 1446 m2,
⦁    prawo własności posadowionych na gruncie budynków, budowli i urządzeń
Nieruchomość jest objęta Księgą Wieczystą numer KO2B/00005028/9 prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Białogardzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie.
Cena wywoławcza (minimalna) netto w PLN:

620 943,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 00/100) netto plus podatek VAT.
Wysokość wadium w PLN
32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w województwie zachodniopomorskim w miejscowości Świdwin przy ulicy Kołobrzeskiej, w części pośredniej miasta. Działki nr 44/1, 44/2 i 44/3 położone są w pierwszej linii zabudowy przy ulicy Kołobrzeskiej, która posiada utwardzoną nawierzchnię asfaltową z urządzonymi chodnikami dla pieszych.
Działka nr 44/1 zabudowana jest budynkiem biurowo-warsztatowo-socjalnym o powierzchni użytkowej 458,70 m2 oraz dwoma wiatami o powierzchniach użytkowych 9,36 m2 i 7,07 m2. Budynek biurowo-warsztatowo-socjalny jest budynkiem jedno piętrowym, w całości podpiwniczonym, wybudowanym
w technologii tradycyjnej murowanej. Zbywany budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej o którym mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Działki nr 44/2 i 44/3 są niezabudowane, teren działek stanowi utwardzony parking, plac manewrowy oraz zagospodarowanie zielenią.
Sąsiedztwo stanowi zabudowa usługowa i mieszkaniowa. Najbliższe sklepy, szkoły i przedszkola znajdują się w odległości ok. 1 km. Do siedziby władz gminnych Świdwina jest ok. 1,2 km. Dobry dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Kołobrzeskiej. Uzbrojenie terenu w zasięgu: prąd, woda, kanalizacja, gaz.
Na działce nr 44/1 występuje przekroczenie granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dwóch wiat.
Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa będąca własnością PSG Sp. z o.o. –  gazociąg DN 150 stal (długość w działkach 44/1, 44/2, 44/3 wynosi 41,70 m) oraz przyłącze DN 50 stal (długość 20,20 m).
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr VI/37/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 27.03.2007r., przedmiotowe działki  nr 44/1, 44/2, 44/3 w obrębie geodezyjnym 007 w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej oznaczone symbolem 38 UR,S stanowią teren usług rzemieślniczych, tereny składowo–magazynowe. Możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów. Dozwolona lokalizacja zapleczy administracyjno-socjalnych, zakaz zabudowy mieszkaniowej.
W sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości, na działkach po przeciwległej stronie ulicy Kołobrzeskiej, prowadzona była działalność polegająca na produkcji klasycznej gazu, stąd też istnieje prawdopodobieństwo, że teren działek nr 44/1, 44/2, 44/3 może być zanieczyszczony w wyniku migracji substancji ropopochodnych.. PSG Sp. z o.o. nie prowadziła badań sozologicznych sprzedawanej nieruchomości i nie są jej znane zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych tego terenu.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zastrzega, że w umowie sprzedaży zawarte zostaną zapisy:
⦁    Nabywca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że na nabywanej nieruchomości jest potencjalnie możliwe stwierdzenie wystąpienia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
⦁    Nabywca nie będzie żądał od sprzedawcy - spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie przeprowadzenia badań stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości,
⦁    Nabywca akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza,
że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego,
a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie,
⦁    W zakresie dozwolonym przez prawo Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem sprzedawcy spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, w tym rękojmi z tytułu wadi przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania w zakresie remediacji nieruchomości, niezależnie od tego czy są one znane Nabywcy na dzień złożenia niniejszego oświadczenia oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów remediacji nieruchomości,
⦁    W zakresie dozwolonym przez prawo Nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem sprzedawcy spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, w tym rękojmi z tytułu wad i przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania w zakresie przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dwóch wiat posadowionych na działce nr 44/1 oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie
z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów regulacji tego stanu prawnego,
⦁    Nabywca oświadcza, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia związane z zawarciem niniejszej umowy, w szczególności koszty ewentualnej remediacji oraz koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dwóch wiat posadowionych na działce nr 44/1,
⦁    Nabywcy znany jest dokładnie stan nieruchomości, a w szczególności możliwość istnienia na analizowanym terenie zanieczyszczeń oraz fakt przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dwóch wiat posadowionych na działce nr 44/1.
⦁    Nabywca zobowiązany będzie do zwrotu - na podstawie faktury wystawionej przez PSG sp. z o.o. z tytułu sprzedaży praw do nieruchomości - na rachunek bankowy wskazany przez PSG sp. z o.o., uiszczonej przez PSG sp. z o.o. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu proporcjonalnie za okres od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do końca roku.
Z uwagi na fakt, że na nieruchomości usytuowana jest infrastruktura gazowa w postaci sieci gazowej, przyszły nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dla  gazociągu dn 150 stal – długość w działkach 44/1, 44/2, 44/3 wynosi 41,7m oraz przyłącza dn 50 stal – długość 20,2m. Łączna powierzchnia pasa służebności dla tych działek wynosi 41,70 m2.
Do aktu notarialnego stanowiącego umowę sprzedaży załączona zostanie mapa obrazująca przebieg sieci gazowej.

Jednostka PSG sp. z o.o. zarządzająca nieruchomością

Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Osoby udzielająca informacji o warunkach i przedmiocie przetargu


Paweł Derkacz tel. 94 348 41 25, Piotr Wachowiak, tel. 94 348 41 29
(poniedziałek – piątek w godzinach 08:00-14:00)
Termin i zasady okazania nieruchomości

Nieruchomość można oglądać do dnia 06.05.2019r. we wtorki i czwartki w godzinach·
09:00-13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu
94 348 41 25.

Informacje na temat wadium

⦁    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek sprzedającego nr 49 1240 6292 1111 0010 5498 5006 najpóźniej do dnia 08.05.2019r. do godziny 24:00 tj. do dnia poprzedzającego otwarcie ofert.
⦁    Za dzień wniesienia wadium uznaje się datę wpływu żądanej kwoty na wskazane konto.
⦁    Brak wpłaty wadium skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu.
⦁    Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, pozostałym  oferentom zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niepieniężnej, wadium ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
⦁    Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
⦁    Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
⦁    Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

Termin wniesienia wadium
 08.05.2019r. (najpóźniej do godziny 24:00)
Termin składania ofert
 09.05.2019r. do godz.  09:00
Miejsce składania ofert
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin
Budynek główny, I piętro, pokój nr 105 sekretariat
Forma składanej oferty
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG – Świdwin ul. Kołobrzeska NIE OTWIERAĆ DO DNIA  09.05.2019r. DO GODZ. 09:30”
Niezłożenie oferty w wymaganej formie, w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.
Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym
w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium
Termin otwarcia ofert

 09.05.2019r. godz. 09:30

Miejsce otwarcia ofert

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin.
Budynek główny, I piętro, pokój nr 103 konferencyjny

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zbywanej nieruchomości:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin, po uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 94 348 41 25 lub 94 348 41 29.

Wymagane dokumenty przy składaniu oferty:

⦁    W przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe)  osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej.
⦁    Dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuje ceny wywoławczej, oraz numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium
⦁    W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.
⦁    W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy).
⦁    W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
⦁    W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim,
a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.
⦁     W przypadku gdy oferentem jest spółką cywilną, umowa spółki.
⦁     Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody.
⦁     Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).
⦁    Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.
⦁    Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.
⦁    Oświadczenie, że:
⦁    nabywca przyjmuje bez zastrzeżeń warunki przetargu,
⦁    nabywcy znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości, w szczególności fakt, że na nabywanej nieruchomości jest potencjalnie możliwe stwierdzenie wystąpienia historycznych zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości,
⦁    nabywca nie będę żądał od sprzedawcy przeprowadzenia badań stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości,
⦁    nabywcy znany jest stan faktyczny i prawny nieruchomości, w szczególności fakt przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dla dwóch wiat posadowionych na działce nr 44/1,
⦁    nabywca akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków, przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie,
⦁    ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia wynikające z zawarcia umowy, w szczególności koszty ewentualnej remediacji oraz regulacji stanu prawnego w zakresie przekroczenia granicy działki sąsiedniej nr 43/2 dla budynku biurowo-warsztatowo-socjalnego i dwóch wiat posadowionych na działce nr 44/1.
Oferent, który nie przedstawi / złoży w/w dokumentów nie zostanie dopuszczony do przetargu.
⦁    Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego - dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.
⦁    Pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.
⦁    Pisemne oświadczenie, że uczestnik przetargu wyraża zgodę na przetwarzanie przez PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dni 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jak również oświadczenia, że uczestnik przetargu  został poinformowany, że dane osobowe nabywcy nieruchomości oraz cena nabycia zostaną podane w ogłoszeniu o wynikach przetargu, jak również oświadczenia, że oferent został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
⦁    Jeżeli z odpisu z właściwego rejestru nie wynika uprawnienie do reprezentowania oferenta, to należy przedłożyć dokumenty potwierdzające to uprawnienie tj. pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem (lub z podpisem notarialnie poświadczonym).
⦁    Pisemne oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz o tym, że je akceptuje bez zastrzeżeń.
W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji albo przez osobę umocowaną przez oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik oferenta),
na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty.

Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę
oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty.
 
Integralną część oferty stanowią oświadczenia i zobowiązania, o których mowa
w załącznikach do niniejszego ogłoszenia o przetargu pisemnym.


Zastrzeżenia dotyczące przetargu

⦁    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, a także do zamknięcia przetargu w każdym czasie bez dokonywania wyboru oferty, odwołania przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyn.
Z tego tytułu nabywcy nie przysługują żadne roszczenia.
⦁    Oferent, przystępując do przetargu, zgadza się na warunki postawione w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz nie wnosi zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego majątku będącego przedmiotem przetargu.
⦁    W przypadku gdy kilku oferentów zaoferuje tą samą cenę, Sprzedający poinformuje oferentów o trybie, w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.


Termin zawarcia umowy z nabywcą

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otwarcia ofert i w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego. Za zgodą stron istnieje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu,


Inne informacje:
⦁    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
⦁    Oferenci mają  możliwość dokonania oględzin i badań przedmiotu sprzedaży na swój koszt.
⦁    Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do:
⦁    zwrotu uiszczonej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu proporcjonalnie za okres od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do końca roku,
⦁    poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego, własności oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych,
⦁    zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży (nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci  złożone wadium).

Lokalizacja