• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
Wydanie nr 12/06/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


PREZYDENT MIASTA EŁKU

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy Trasie Niepodległości, w pobliżu ronda im. Jerzego Cichowicza (ul. Suwalska), oznaczonej w ewidencji gruntów nr: 1691/5 i 1692/7 o łącznej powierzchni 1,9454 ha, jako użytek gruntowy: „R”- klasy VI i „Ł” - klasy IV” i „Ps”- klasy VI, uregulowanej w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5.


Zgodnie z opisem rzeczoznawcy majątkowego część zachodnia i południowo-zachodnia nieruchomości zadrzewiona większymi drzewami iglastymi, w części centralnej pojedyncze drzewa, część północna zakrzaczona, porośnięta roślinnością typową dla terenów podmokłych.


Zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego, część północna działki (wewnątrz konturu łąki trwałej) położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.


Według mapy zasadniczej na działce o nr 1691/5 znajdują się 3 słupy z napowietrzną linią telekomunikacyjną - nieistniejące na gruncie.


Uzbrojenie (według mapy zasadniczej) w pasach drogowych:

1. Trasa Niepodległości: sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, telekomunikacyjna, wodociągowa;

2. ul. Suwalska: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.


Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 2 miasta Ełku przy Trasie Niepodległości, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerami 1691/5 i 1692/7. Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działki.

Na działki nr 1691/1, 1692/1 i 1694/1, które na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ełku (znak: PG-GN.6831.6.2011 z dnia 10 maja 2011 r.), zostały podzielone m.in. na w/w działki nr 1691/5 i 1692/7 zostały wydane następujące decyzje:

1. decyzja nr 68/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Wójta Gminy Ełk, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. decyzja nr 19/2009 z 22 lipca 2009 r. Prezydenta Miasta Ełku ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie magistralnej linii światłowodowej Gdańsk – Elbląg – Olsztyn – Suwałki – Białystok.


Zgodnie z ww. decyzją Wójta Gminy Ełk nr 68/10 z dnia 02.08.2010 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Ww. działki nie położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398).


Zgodnie z zarządzeniem 12.2018 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2018 r. ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.500.000,00 netto (jeden milion pięćset tysięcy złotych).


Wadium – 300.000,00(trzysta tysięcy złotych) brutto, w tym podatek VAT 23%.


Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.


Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 03.04.2019 r.


Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r., o godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

1) wniosą ustalone wadium w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r. :

a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku PKO BP S.A. 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,

b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok. 235.

2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.


Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.


Nabywca nieruchomości, przed zawarciem umowy sprzedaży, pokryje koszty: sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych), podziału w kwocie 1.506,75 zł (jeden tysiąc pięćset sześć złotych 75/100), wydania wyrysu geodezyjnego w kwocie 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych).


Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.


Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Realizacja inwestycji zgodnie z decyzją Nr 68/10 Wójta Gminy Ełk z dnia 02.08.2010 r. o warunkach zabudowy, która znajduje się w tut, Urzędzie – pokój nr 235.


Na nieruchomości został urządzony zjazd z drogi publicznej – Trasa Niepodległości, który został wybudowany zgodnie z decyzją nr 21/2011 Starosty Ełckiego z dnia 27.01.2011 r.


Przyłącza do istniejących sieci w pasach drogowych nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci.


Nabywca wystąpi do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Ełk u o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.


Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.


Nabywca nieruchomości poniesie koszty ewentualnego wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolnej. Sprawy związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej prowadzi Starostwo Powiatowe w Ełku.


Koszty ewentualnego wznowienia znaków granicznych ponosi nabywca.

Zgodnie z art.152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.


Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty z tym związane ponosi nabywca nieruchomości.


Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich.


Gminie Miastu Ełk przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r, poz. 2204 ze zmianami).


Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.


Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.


Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.


W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), umieszczonym na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz pod nr tel. (87) 732 62 35.


Lokalizacja