• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 300.00 zł
 • Powierzchnia: 6.00 m 2
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej wła­sność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia:

 1. Obręb – numer działki:

1-182/4

 1. Położenie nieruchomości:

ul. Pułaskiego

 1. Numer księgi wieczystej:

OL1E/00012943/2

 1. Powierzchnia nieruchomości:

1,4637 ha

 1. Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy:

Stanowisko nr 1 - 6 m2

 1. Okres dzierżawy:

Od 1 lipca 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r. – (maksymalny możliwy okres dzierżawy - 3 miesiące)

 1. Oznaczenie w ewidencji gruntów:

Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jezioro Ełckie”:

Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

 1. Opis nieruchomości:

Teren przeznaczony do dzierżawy jest zagospodarowany, stanowi wybrukowany obszar sąsiadujący z ciągiem pieszo jezdnym.

 1. Cel dzierżawy:

Sprzedaż pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim.

 1. Wysokość czynszu dzierżawnego:

  1. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 300 zł netto (za stoisko o powierzchni 6 m2), minimalne postąpienie będzie wynosić nie mniej niż 10 % stawki wywoławczej.

  2. Uzyskana stawka czynszu dzierżawnego zostanie powiększona o podatek VAT w stawce podstawowej, ustalonej na dzień podpisania umowy.

  3. Stawka podatku VAT do ustalenia należności brutto zostanie przyjęta w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy do niej wykonawcze, obowiązujące w dniu podpisywania. Jakakolwiek przyszła zmiana stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie) wynikająca z przepisów powszechnie obowiązujących nie wymaga zmiany treści umowy. Wydzierżawiający powiadomi odrębnym pismem Dzierżawcę o zmienionej stawce podatku VAT, a także o nowej wysokości należnego czynszu brutto.

  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% stawki wywoławczej czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

 2. Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego:

Czynsz dzierżawny płatny jednorazowo z góry w terminie do 15 sierpnia 2022 r. Uchybienie terminowi płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

 1. Warunki przystąpienia do przetargu:

  1. wpłacenie wadium w walucie polskiej w wysokości 600,00 zł na rachunek Urzędu Miasta Ełku prowadzony w banku PKO BP S.A. nr rachunku 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538 w terminie do 21 lipca 2022 r. na stanowisko, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia, z podaniem jego numeru.

  2. Nieposiadanie zaległości finansowych wobec Gminy Miasta Ełku.

 2. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:

  1. 26 lipca 2022 roku o godzinie 11:00

  2. Urząd Miasta Ełku, 19-300, ul. marsz. J. Piłsudskiego 4, pokój 120 (mała sala konferencyjna)

 3. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy:

  1. W obrębie ustanowionego przez Dzierżawcę stoiska będą mogły być ustawione jedynie stojaki, stoliki lub inne obiekty do sprzedaży pamiątek, wyrobów artystycznych, biżuterii, okularów, kapeluszy, rękodzieła związanego z regionem ełckim. Nie dopuszcza się ustawienia jakichkolwiek innych elementów wyposażenia typu witryny, bary, kredensy, lady chłodnicze, dystrybutory napojów, lodówki na napoje, grille itp.

  2. Wyklucza się możliwość instalacji w przestrzeni całego stoiska handlowego, jak i w jego otoczeniu, jakichkolwiek form nośników reklam np. potykaczy, flag itp.

  3. Wydzierżawiający nie gwarantuje możliwości wyłącznego korzystania z miejsc parkingowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu dzierżawy.

  4. Zagospodarowanie terenu w udostępnionej lokalizacji powinno umożliwiać obsługę nieruchomości przyległych a zastosowane rozwiązania nie będą utrudniały ruchu pojazdów jak i pieszych.

  5. Transport towaru z miejsc postojowych do stoisk nie może odbywać się za pomocą pojazdów mechanicznych.

  6. Stoisko będzie funkcjonowało wyłącznie w godzinach ustalonych z Wydzierżawiającym, z poszanowaniem ciszy i spokoju wymaganego dla przyległego terenu.

  7. Ustawienie stoiska nie może być powiązane z wycinką lub uszkodzeniem drzew, krzewów i trawników na przyległym terenie i w jego sąsiedztwie.

  8. Udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, wody ani dostępu do publicznej toalety

  9. Dzierżawca nie będzie miał prawa przelewać w części ani w całości swych uprawnień z tytułu dzierżawy na rzecz osób trzecich, w tym odpłatnego udostępniania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim, jak również nie będzie mógł bez zgody Wydzierżawiającego na wydzierżawianym terenie czynić żadnych inwestycji, które byłyby niezgodne z jej przeznaczeniem.

  10. Dzierżawca będzie zobowiązany do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń związanych z wydzierżawianą nieruchomością, jak również do utrzymania przedmiotu dzierżawy oraz terenu przyległego w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska.

  11. Wydzierżawiający nie będzie ponosić żadnych skutków prawnych i finansowych wynikających z  działalności Dzierżawcy na terenie dzierżawy.

  12. Dzierżawca jest zobowiązany do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z dzierżawą przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

  13. Dzierżawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzgodnić wygląd stoiska z Wydziałem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz uzyskać akceptację naczelnika wydziału.

 4. Przeznaczenie do dzierżawy:

Zarządzenie nr 1070.2022 Prezydenta Miasta Ełku z 2 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej

 1. Dodatkowe informacje dotyczące procedury przetargowej:

  1. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi, ponieważ jest zaliczane na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych.

  2. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu na rachunki wskazane przez uczestników przetargu. W ten sam sposób zwraca się wadium w przypadku unieważnienia lub odwołania przetargu.

  3. W przypadku odstąpienia uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy, następuje przepadek wadium na rzecz urzędu, a przetarg czyni niebyłym.

  4. Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.

  5. Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

  6. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu poprzez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku. Informacja ta będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości.

  7. Prezydent Miasta Ełku może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu i przyczynę odwołania do publicznej wiadomości.

  8. Przetarg odbędzie się w przypadku zakwalifikowania przynajmniej jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

  9. Uczestnicy przetargu winni posiadać dokument tożsamości.

 2. Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 9 maja 2022 r. Zwycięzca przetargu na stanowisko nr 1 odstąpił od zawarcia umowy dzierżawy, w związku z czym, przetarg uczyniono niebyłym.

 3. Dodatkowe informacje w sprawie:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel. 87-732-62-34).

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest w internecie pod adresem www.investin.elk.pl, www.otoprzetargi.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, prowadzonym przez Urząd Miasta Ełku pod adresem bip.elk.warmia.mazury.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ełku przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego 4 w Ełku (I piętro).

Lokalizacja