• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 1 071 600.00 zł
Wydanie nr 11/06/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

SzczegółyPrezydent Miasta Ełku

ogłasza drugi

przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku.


Pow. użytkowa lokalu – 28,20 m2 .

Cena wywoławcza lokalu - 107.160,00 zł

Wadium - 21.400,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.


W przetargu mogą brać udział osoby, które:

1/ wniosą wadium w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.

a) w pieniądzu - na rachunek Urzędu Miasta w Ełku Nr PKO BP 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538;

b) w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego – poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku, pok.235;

2/ nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku, i złożą oświadczenie o niezaleganiu w opłatach, w Biurze Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Ełku - pokój nr 02, w terminie do dnia 26 lipca 2019 r.


Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016023/5.

Nieruchomość lokalowa ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1E/00016723/2.

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomość, położoną na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Sikorskiego 9, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem 144/2, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działkę.

Ponadto informuję, iż Prezydent Miasta Ełku wydał, na wniosek MSG - Józef Rogowski, decyzję nr 23/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na „przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/2.

Na dzień wydania niniejszego zaświadczenia brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowej działki.

Jednocześnie informuję, iż ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 t.j.).

Zarządcą nieruchomości Generała Władysława Sikorskiego 9 w Ełku jest firma „Sobczak Janina „ADM-REM” Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami” ul. Tuwima 3/37A, 19-300 Ełk.

Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu09.05.2019 r.

UWAGA!

Gmina Miasto Ełk nabyła lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska dokonała spisu inwentarza.

W dziale IV – „HIPOTEKA” księgi wieczystej nr OL1E/00016723/2 wpisana jest hipoteka umowna na kwotę 114.750,00 zł (słownie: sto czternaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) na rzecz Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa.

Zobowiązania wobec Alior Banku Spółki Akcyjnej Warszawa i innych wierzycieli zostaną uregulowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego – w wysokości wynikającej z planu podziału zobowiązań zmarłego spadkodawcy.


Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej mieszkalnej zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 2174 z późn. zm.).


Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.


Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.


Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Przed zawarciem umowy sprzedaży nabywca nieruchomości pokryje koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 230,00 (dwieście trzydzieści złotych) oraz koszt wypisu z rejestru lokali w kwocie 30,00 zł (trzydzieści złotych).


Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku i w Biuletynie Informacji Publicznych oraz pod nr tel. 87 732 61 35.


Lokalizacja