• Wydanie nr 06/03/2021 z dnia 06 marca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Chocznia, Wadowice, Woj. Małopolskie
  • Cena: 119 910.00 zł
  • Powierzchnia: 93.00 m 2
Wydanie nr 23/02/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Ewy Góralczyk, zam. w Choczni

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej: niezabudowanej (o pow. 1,59 ha - nr ewid. 5981/2, 5998, 5915/3, 5917/2, 6047, 5994/1, 6006/1, 5982/2) oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (o pow. budynku 93 mkw – nr ewid. 5982/2), położonych w Choczni, gm. Wadowice.


Łączna sprzedaż nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 70% wartości oszacowania, tj. za kwotę 119.910,00 zł brutto.


Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:


Biuro Syndyka

31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl


Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.


Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 11.991,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 39 1950 0001 2006 0067 0532 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs ofert – Chocznia” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. Pokoju 78, pok. 313, 31-564 Kraków, w terminie do dnia 29 marca 2021 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 7 kwietnia 2021 r. o godz. 1000.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej.

Lokalizacja