• Wydanie nr 28/05/2022 z dnia 28 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Skarżysko-Kamienna, Woj. Świętokrzyskie
 • Cena: 7 720.00 zł
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADLOŚCI IRENY PÓŁTORAK

adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
oferuje do sprzedaży udział w nieruchomości


Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie nr 15 Pogorzałe, składającej się z działki gruntu nr 909 o łącznej powierzchni 0,3600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/00027083/2 za cenę wywoławczą

7 720,00 zł.


Warunki sprzedaży:

 1. Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty na przedmiotową nieruchomość wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.

 2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2022r. przesyłając je wyłącznie przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

 3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na zakup - nie otwierać”.

 4. Warunkiem udziału w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 772,00 zł na konto:

Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774

Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy ul. Wardyńskiego 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, II piętro; w dniu 31.05.2022r. o godz. 11:00.

 2. Pozostałe warunki sprzedaży, a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie sprzedaży.

 3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży oraz unieważnienia przedmiotowej sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyn.

 4. Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży, wgląd w operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Syndykiem nr tel. 601 695 025.

Lokalizacja