• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Knapy, Lututów, Woj. Łódzkie
 • Cena: 6 000 000.00 zł
Wydanie nr 22/05/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 105/18, ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

 1. Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie.

 2. W skład przedsiębiorstwa wchodzi majątek rzeczowy, wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do koncesji wydobywczych wystawionych na przedsiębiorstwo oraz ekspektatywy praw będących w toku pozyskiwania zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.

 3. Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z dnia 06 czerwca 2018 roku oraz warunki przetargu ustalone Postanowieniem Sądu z dnia 21 maja 2019 roku dostępne są w biurze syndyka , ul. Fabryczna 16/22 lok.1, 00-446 Warszawa, tel: 22 864-85-87 oraz w aktach postępowania pod sygn. akt X GUp 105/18 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

 4. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6.000.000 zł netto (słownie: sześć milionów złotych).

 5. Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem, na której winna być wskazana sygnatura akt X GUp 105/18 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA” wraz z oznaczeniem składającego oraz wymaganymi dokumentami wyszczególnionymi w Regulaminie przetargu.

 6. Wymagane wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 105/18 najpóźniej do dnia 13 czerwca 2019 r. (liczy się faktyczny termin uznania w/w kwoty na rachunku).

 7. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14 czerwca 2019 r w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 13:00 w sali nr 120.

 1. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu.

Lokalizacja