• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Toruń, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 24/02/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie nr 90-DA-G.22.220.1.2020Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem przetargu, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 poz. 1025 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze zm. (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 z późn. zm.),


OGŁASZA

NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi: 4 037 000, 00 zł (słownie złotych: cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy 00/100). Sprzedaż nieruchomości gruntowej jest opodatkowana 23% stawką podatku VAT, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 2 pkt 33. • Przedmiot przetargu


 • Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,8410 ha położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna 15-15B, nr działki 64/2, obręb ewidencyjny 23 (zwanej dalej Nieruchomością), jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dla Nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Toruniu księga wieczysta o nr KW TO1T/00032062/5.


 • Nieruchomości której nie obciążają ograniczone prawa rzeczowe oraz jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, z wyjątkiem wymogu uzyskania przez Organizatora przetargu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zawarcie umowy sprzedaży na podstawie  art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668).

 • Nieruchomość na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu zatwierdzonego uchwałą nr 775/17 Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 150 z dnia 8 stycznia 2018 r. Zgodnie z treścią wskazanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka nr 64/2 znajduje się w granicach ustalenia o symbolu 39.1 –U2 o przeznaczeniu podstawowym usługi, przez co należy rozumieć obiekty wolnostojące i lokale wbudowane, służące obsłudze ludności i podmiotów gospodarczych (np. handel o powierzchni 2000 m², transport, motoryzacja, rzemiosło, przy czym maksymalny procent powierzchni zabudowy poszczególnych działek budowlanych 50%, maksymalna wysokość budynków 18 m, nakaz zachowania min. 40% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej, dopuszczalne przeznaczenie zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, podziemne sieci infrastruktury technicznej) z wyłączeniem szpitali i klinik oraz magazynów i składów (załącznik nr 1).


 • Charakterystyka Nieruchomości:

Nieruchomość położona jest przy ul. Szosa Okrężna 15-15B w Toruniu, w zachodniej części miasta, na terenie Starotoruńskiego Przedmieścia, po północnej stronie ulicy Władysława Broniewskiego i Szosa Bydgoska, które usytuowane są w ciągu drogi krajowej nr 80. Starotoruńskie Przedmieście usytuowane jest w zachodniej części miasta, od zachodu i północy graniczy z gminą Zławieś Wielka, od wschodu z Bydgoskim Przedmieściem, zaś od południa z rzeką Wisłą. Na terenie osiedla znajduje się Motoarena Toruń, Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruńskie Zakłady Urządzeń Okrętowych – TOWIMOR S.A., sklep budowlany Castorama. Otoczenie nieruchomości posiada zróżnicowany charakter, w otoczeniu znajduje się duże osiedle mieszkaniowe, dalej miasteczko uniwersyteckie UMK w Toruniu, placówki handlowe, nieruchomości o funkcji usługowej.

Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią:

- od północy droga wewnętrzna wraz z zespołem garaży w zabudowie zwartej,

- od wschodu – ul. Szosa Okrężna wraz z centrum handlowym Plaza, które powstało w 2011 r.

w miejscu starego stadionu żużlowego, i obejmuje powierzchnie 74,5 tys. m², z czego około

40 tys. m² obejmuje 140 sklepów i butików, sale kinowe, centrum rozrywki, fitness,

supermarket oraz 4 poziomowy parking na 1100 samochodów,

- od południa garaże, oraz FORT IX Twierdzy Toruń (objęty wpisem do rejestru zabytków)-

pośredni fort artyleryjski, wybudowany pod nazwą Fort IVa Henrich von Plauen,

- od zachodu (począwszy od ul. Szosa Bydgoska) tereny zabudowane Uniwersytetu Mikołaja

Kopernika w Toruniu: Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych, Studium

Politechniczne Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, oraz otaczające je   tereny o charakterze usługowo-magazynowym: hurtownia farmaceutyczna, motoryzacyjna,

drogeryjna, warsztat samochodowy.

Dojazd do przedmiotowej działki następuje z ulicy Szosa Okrężna, która stanowi drogę publiczna powiatową nr 3231C, na wysokości nieruchomości obejmuje dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni, każda z jezdni posiada dwa pasy ruchu.

Działka posiada kształt wieloboku, zbliżony do prostokąta. W części środkowej działki teren jest płaski, obrzeża działki usytuowane są wyżej (różnica około 1 m). Wzdłuż południowej granicy działki znajduje się skarpa, oraz rząd drzew i ścieżka utwardzona płytami betonowymi. Działka 64/2 jest niezabudowana, w zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie z siatki na słupkach prefabrykowanych, w północnej granicy działki, oraz w południowo-wschodnim narożniku ogrodzenie z elementów prefabrykowanych betonowych.

Przez działkę 64/2 przebiegają liczne sieci podziemne: sieć ciepłownicza 2c80 (wzdłuż zachodniej granicy), sieć kanalizacyjna k600-900 (w przybliżeniu południkowo przez środek działki), sieć wodociągowa w100(równoleżnikowo wzdłuż północnej granicy działki), sieć elektroenergetyczna eN (wzdłuż zachodniej granicy działki), oraz fragmenty sieci telefonicznej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej.

 • Powyższe informacje Organizator przetargu podaje na podstawie danych z ewidencji gruntów, kartoteki budynków oraz księgi wieczystej urządzonej dla Nieruchomości.


 • Warunki uczestnictwa w przetargu


 • W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym konsorcja.

 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII niniejszego ogłoszenia.

 • Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez inne niż konsorcja lub małżonków podmioty.

 • Uczestnicy będący osobami prawnymi muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty:

 • umowę spółki lub akt założycielski spółki – jeśli uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej lub wymaganą zgodę innego organu zezwalającą na zakup nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego przetargu, jeśli jest ona wymagana,

 • umowę konsorcjum, jeśli oferta składana jest przez konsorcjum.

 • Organizator przetargu wezwie – pod rygorem odrzucenia oferty - uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora przetargu dokumentów lub którzy złożyli wymagane przez Organizatora przetargu dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Organizatora przetargu dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa wyżej, skutkuje odrzuceniem oferty przez Organizatora przetargu.

 • Uczestnicy wspólnie składający ofertę muszą wraz z ofertą złożyć umowę konsorcjum.


 • Oferty wspólne


 • Uczestnicy przetargu mogą złożyć ofertę wspólną, pod warunkiem, że zawarli umowę konsorcjum lub pozostają w związku małżeńskim.

 • W przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum lub małżonków, zostanie zawarta jedna umowa sprzedaży na całą nieruchomość ze wszystkimi członkami Konsorcjum lub obojgiem małżonków.

 • Uczestnicy wspólnie składający ofertę (członkowie konsorcjum, małżonkowie) ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożenia oferty i zawarcia umowy nabycia nieruchomości.


 • Opis sposobu przygotowania oferty


 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 • Organizator przetargu nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

 • Wysokość oferowanej kwoty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 • Oferta musi być podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 • Do oferty uczestnik załącza ponadto dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz.

 • Z wyłączeniem formularza oferty, pełnomocnictwa i wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

 • Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.

 • Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Złożenie więcej niż jednej oferty przez uczestnika przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego uczestnika.

 • Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”, i podpisane przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

 • Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika.


 • Wyjaśnienia i sposób porozumiewania się z Uczestnikami


 • Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu, a związanych z przedmiotem sprzedaży.

 • Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu a związanych z opisem przedmiotu dzierżawy wpłynął do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 • Zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży należy kierować na adres Organizatora przetargu: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, drogą elektroniczną na adres: dzadmg@umk.pl lub faksem pod nr 56 611-43-90.

 • Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, dostępnego w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina 11 w pok. 404 oraz 402 pod numerami telefonów 56-611-20-72, 56-611-42-62 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 715 do 1515.


 • Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert


 • Oferty muszą być złożone/doręczone do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 10:00 na adres:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dział Administracyjno-Gospodarczy

ul. Gagarina 11, pok. 404

87 - 100 Toruń,

i oznaczone hasłem:


Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Szosa Okrężna

15-15B – nie otwierać przed wyznaczonym terminem”


 • Organizator przetargu niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 • Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem ich doręczenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 18 marca 2020 r. do godz. 10:00.

 • Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, sala 605 (VI piętro) - 87-100 Toruń.

 • Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Organizator przetargu poda nazwiska albo nazwy (firmy) uczestników

przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanej ceny nieruchomości, będącej

przedmiotem sprzedaży.

7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed terminem

otwarcia ofert lub unieważnienia przetargu po otwarciu ofert w myśl rozdziału X ust. 2.


 • Termin związania ofertą


 • Termin związania ofertą wynosi 120 dni.

 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • Wymagania dotyczące wadium


 • Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w kwocie: 403 700,00 zł (słownie złotych: czterysta trzy tysiące siedemset 00/100).

 • Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

 • w pieniądzu,

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • w gwarancjach bankowych.

 • Wadium w formie pieniężnej uczestnik wnosi przelewem na rachunek Organizatora przetargu o numerze:

87 1160 2202 0000 0000 3281 1137

 • W przypadku, gdy uczestnik wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Organizatora przetargu zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

 • W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Organizator przetargu może zatrzymać wadium, o których mowa w ustępie 11 niniejszego postanowienia. Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Organizatora przetargu. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert, i zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 • Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie uczestnika.

 • Organizator przetargu zwróci wadium wszystkim uczestnikom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - z wyjątkiem uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także po odstąpieniu od przetargu lub unieważnieniu przetargu.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet przyszłej zapłaty. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego postanowienia.

 • Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Organizator przetargu zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika w ofercie.

 • W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zaspokojenie się z wadium przez Organizatora przetargu następuje poprzez skierowanie żądania o jego wypłatę do gwaranta.

 • Wadium nie podlega zwrotowi:

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który odmówił podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu,

 • uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe.


 • Organizator przetargu żąda ponownego wniesienia wadium na warunkach określonych powyżej przez uczestnika, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku okoliczności, o których mowa w rozdziale IX ust. 5, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Uczestnik przetargu wnosi ponownie wadium w terminie określonym przez Organizatora przetargu.

 • Ocena ofert


 • Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu będzie się kierował jednym kryterium, którym jest cena.

 • Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą - zawierającą najwyższą cenę.

 • Jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą wartością ceny, Organizator przetargu wezwie uczestników, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych.

 • Uczestnicy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować ceny nieruchomości w wysokości niższej od zaoferowanej w złożonych ofertach.

 • Jeżeli:

 • uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy nabycia nieruchomości,

 • uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu,

 • zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Organizator przetargu może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, pod

warunkiem wpłaty wadium na warunkach określonych w rozdziale VIII niniejszego ogłoszenia,

chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w rozdz. X ust. 2.


 • Zakończenie przetargu


 • Informację o:

 • odstąpieniu od przetargu przez Organizatora przed upływem terminu składania ofert,

 • wyborze najkorzystniejszej oferty,

 • odrzuceniu oferty/ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym,

 • wykluczeniu uczestnika/uczestników wraz z uzasadnieniem faktycznym,

 • unieważnieniu przetargu.

Organizator przetargu przekaże niezwłocznie uczestnikom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym przetargu, a także zamieści na własnej stronie internetowej (www.umk.pl/uslugi/) oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.

 • Organizator przetargu unieważni przetarg jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty,

 • Organizator przetargu odrzucił wszystkie oferty lub wykluczył wszystkich uczestników,

 • wysokość ceny oferty jest niższa od ceny wywoławczej,

 • nieuzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na zawarcie umowy sprzedaży. • Umowa


 • Zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości wymaga uzyskania przez Organizatora przetargu uprzedniej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej zawarcie.

 • Organizator przetargu zawiadomi pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi przetargu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej RP na jej zawarcie. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 • Koszt zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości w formie aktu notarialnego, koszty złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji wprost z aktu oraz inne koszty i opłaty związane ze sprzedażą i ujawnieniem czynności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta przed notariuszem wskazanym przez Organizatora przetargu. Projekt umowy przed wysłaniem do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP zostanie podpisany i zaparafowany przez obydwie strony.

 • Wydanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości i zapłacie przez nabywcę całości ceny za nieruchomość.

 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.


UWAGA:

Nieruchomość zbywana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej i księgi wieczystej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – Organizator przetargu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Organizator przetargu na koszt nabywcy.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 17 lutego 2020 r. do 18 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu oraz na stronie internetowej www.umk.pl./uslugi/ Dodatkowo ogłoszenia zostanie opublikowane w Monitorze Urzędowym oraz w portalach internetowych.

Lokalizacja