• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 590.00 zł
  • Powierzchnia: 33.41 m 2
Wydanie nr 25/03/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 OBWIESZCZENIE NR 2/2020/DT-E/L

Działając w imieniu Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Prezes DZBM Sp. z o.o.

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem jednego pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem, położonego przy ul. Kolejowej w Dzierżoniowie na działce nr 700 obręb Centrum KW nr 16234/6.

Pow.

pawilonu

Przeznaczenie

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu netto (zł)

Wadium

(zł)

33,41 m2

Działalność handlowo – usługowa*

590,00

450,00

* z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych.

Okres najmu- do 31.12.2023 r.

Termin przetargu – 29.04.2020 r. Godz. 11:00

Miejsce przetargu – pokój nr 2 DZBM Sp. z o.o. (parter)

Wadium – należy wpłacić na konto Gminy Miejskiej Dzierżoniów nr 23 9527 0007 0046 7773 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 24.04.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej.

- Wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu najmu.

- Do stawki czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT. W czasie trwania najmu, czynsz będzie raz w roku aktualizowany o wskaźnik inflacji rocznej.

- Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów wszelkich opłat dodatkowych i świadczeń związanych z przedmiotem najmu (a w szczególności podatek od nieruchomości, opłaty eksploatacyjne).

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy najmu (umowa, szkic lokalu oraz wykaz wyposażenia do wglądu w DZBM Sp. z o.o. w pokoju nr 4 lub 6). Telefon kontaktowy 74 6464602.

- Na terenie działki nr 700 obręb Centrum nie ma obowiązującego miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania miasta. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony jest symbolem" 1KK"- tereny kolejowe".

- Uzyskanie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności w lokalu odbędzie się na koszt i staraniem oferenta, który wygra przetarg.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- Podpisanie umowy nastąpi do 20.03.2020 r. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

- Obecnie organizowany jest kolejny przetarg. Poprzednie odbyły się: 29.01.2020 r., 11.03.2020 r.

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Ewa Florczak

Prezes Zarządu DZBM Sp. z o.o.

Dzierżoniów 25.03.2020 r.

Lokalizacja