• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kuniów, Kluczbork, Woj. Opolskie
  • Cena: 71 994.36 zł
  • Powierzchnia: 1 128.00 m 2
Wydanie nr 19/02/2021 z dnia 19 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kluczbork, dnia 18 lutego 2021r.

Nr GNP.6840.10.2021.JK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 1990 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

  1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 452 o pow. 0,1128ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 71.994,36zł.

wadium: 7.200,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 20 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 20MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

  1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 453 o pow. 0,1128ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 71.994,36zł.

wadium: 7.200,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 20 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 20MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

  1. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 478/477 o pow. 0,1944ha

KW OP1U/00016043/8. W dziale III księgi wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością; nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działki nr 455, 456, 457 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 434 ( nie dotyczy zbywanej nieruchomości).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 105.472,50zł.

wadium: 10.550,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą oraz nieprzekraczalną linię zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

III przetarg ustny nieograniczony

  1. Kluczbork, ul. Wołczyńska – ark.m. 3 działka nr 16/24 o pow. 0,5125ha

KW OP1U/00043070/4 (w dziale III księgi widnieje wpis „roszczenie z paragrafu 5 umowy darowizny stanowiącej podstawę wpisu przysługujące Skarbowi Państwa w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazany cel lub jego zmiany w sposób oczywiście sprzeczny z przeznaczeniem określonym w umowie). Gmina Kluczbork znajduje się w posiadaniu zezwolenia wydanego przez Starostę na wykreślenie w/w roszczenia.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 323.232,00 zł.

wadium: 32.324,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych oraz 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działka zabudowana budynkiem byłego biura o pow. zabudowy 90m2 i kubaturze 900m3. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków, kwalifikuje się do kapitalnego remontu, którego zakres szczegółowy i wykonanie, z uwzględnieniem wymogów konserwatorskich ustala nabywca.
Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony.
Nieruchomość zlokalizowana na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” Podstrefa Kluczbork. Zarządzającemu strefą służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności gruntów położonych na obszarze strefy nieruchomości na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.).
Na w/w nieruchomość odbył sięI przetarg w dniu 8.10.2020r., II przetarg w dniu 22.12.2020r.

V przetarg ustny nieograniczony

  1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183.947,73zł.

wadium: 18.395,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

Dla działki nr 264/1 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 1KDD (drogą), która wynosi 5 metrów. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

Na ww nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30.06. 2020r., drugi przetarg w dniu 5.08.2020r., trzeci przetarg w dniu 8.10.2020r., czwarty przetarg w dniu 22.12.2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2021r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

- dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia
o przetargu)

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 19.03.2021r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację
o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.otoprzetargi.pl

Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, nr tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

Lokalizacja