Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 1.100.000,00 zł
Powierzchnia: 6993.00 m2

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 1.100.000,00 zł
Powierzchnia: 6993.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Dom
Miejscowość ogłoszenia: Szczawno-Zdrój,
Powiat: wałbrzyski,
Gmina: Szczawno-zdrój,
Województwo: dolnoslaskie

Szczegóły

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.2213), zarządzenia nr 27/2024 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 8 marca 2024 r.

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. Fryderyka Chopina, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 52/4 o pow. 0.6993 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00002592/9.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: „RIVa”- grunty orne, „W-RIVa” – grunty pod rowami.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.100.000,- zł + podatek VAT 23%

Zaliczka: 100.000,- zł

Rokowania odbędą się w dniu 20 sierpnia 2024 roku o godz. 10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264.

Zaliczka winna zostać uznana na rachunku gminy w dniu 13 sierpnia 2024 r.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej zgłaszającego, nie później niż 13 sierpnia 2024 r. do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Ofertę zaadresować następująco:

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

Oferta - rokowania na sprzedaż dz. nr 52/4 w pobliżu ul. F. Chopina w Szczawnie- Zdroju

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 20 sierpnia 2024 r. GODZ. 10:00”

 1. Oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej - dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki,

 • wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki,
  w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

 • uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia zaliczki; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).

 • osobiste stawiennictwo w dniu rokowań z dowodem tożsamości,

 • w przypadku uczestnictwa w rokowaniach jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości do majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

 • w rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017.,poz.2278),

 • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana

 • zainteresowani mogą brać udział w rokowań osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,

 • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,

 • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,

 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,

 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty rokowań,

 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego - w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,

 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%,

 • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na równe miesięczne raty, płatne przez okres 12 miesięcy licząc od daty sprzedaży nieruchomości. Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczany jest podatek Vat, nie podlega on rozłożeniu na raty. Pierwsza rata wraz z podatkiem Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz
  z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Preferowana jest wpłata jednorazowa.

 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami
  i roszczeniami osób trzecich
  , z dniem 04 października 2022r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 • dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój wydał decyzję nr 21/2016 z dnia 23.05.
  2016 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Uzbrojenie terenu działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 106, 107, 115, 116, 46, 47/1, 47/2, 162/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 48, 50, 52, 53, 55, 120, 121/3,109 obr.1 przy ul. F. Chopina
  w Szczawnie- Zdroju.”

 • zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno-Zdrój przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie -Zdroju nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.1 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej - mieszkaniowej, jednorodzinnej
  i wielorodzinnej w tym z usługami,

 • dostęp do drogi publicznej od ul. F. Chopina, zgodnie z decyzją nr 230/2022 z dnia 21.06.
  2022 r. Starosty Wałbrzyskiego zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „budowa drogi gminnej w Szczawnie-Zdroju na dz. nr 109, 106, 105/2 i 105/1 obr nr 0001 Szczawno-Zdrój 1 wraz z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika odparowującego”, oraz poprzez drogi wewnętrzne na działkach nr 121/3, 48/5, 53/1, 52/1, 48/3 i 163/5 - oznaczonych jako dr-drogi,

 • pełne uzbrojenie w media w ul. F. Chopina, w drodze wewnętrznej na dz. 121/3 biegną: kolektor sanitarny, gazociąg, wodociąg, linia telekomunikacyjna i elektryczna,

 • wzdłuż południowej granicy działki poprowadzona jest napowietrzna sieć SN,

 • przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,

 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa ma prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - wymagane zawarcie warunkowej umowy sprzedaży,

 • lokalizacja inwestycji w granicach użytków rolnych sklasyfikowanych jako RIVa, W-RIVa nie wymaga uzyskania zgody na zmianę gruntów na cele nierolnicze, w myśl zapisu art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1326, ze zm.)

 • wszystkie koszty sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty sądowe obciążają
  nabywcę,

 • jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej, Burmistrz Szczawna -Zdroju może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,

 • nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 28.12.2023 r.
  7.03.2024 r., oraz rokowaniach 16.05.2024 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37,

Szczawno-Zdrój 2024-06-12

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie