• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 204 750.00 zł
  • Powierzchnia: 52.48 m 2
Wydanie nr 15/06/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Warunki sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Elżbiety Sochy


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca własność Elżbiety Sochy nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości stanowiąca lokal nr 13 położonej w budynku nr 219 przy ul. Kantorowickiej w Krakowie, o pow. 52,84 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00423627/7.


Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 204.750,00-zł (słownie złotych: dwieście cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100).


Podane powyżej cena jest ceną brutto. Dłużnik nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu sprzedaży nieruchomości nie będzie wystawiona faktura VAT.


Oferty pisemne należy składać w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg Elżbieta Socha w upadłości - mieszkanie - sygn. akt: VIII GUp 159/17” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. pod adresem: Kancelaria Notarialna notariusz Agnieszka Rusak – Łach, ul. Wieniawskiego 66, 31 – 436 Kraków (DECYDUJE DATA WPŁYWU DO KANCELARII).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej to jest kwoty 20.475,00-zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Nowym Brzesku nr 80 85910007 0260 0458 2571 0001 najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU PIENIĘDZY NA RACHUNEK BANKOWY);


Oferta winna zawierać:


a) pełne dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko, dokładny adres,

b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia

oferty,

c) podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z aktualnym wpisem do

właściwego rejestru i zasadami reprezentacji,

d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),

e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,

f) dowody wpłaty wadium,

g) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,

h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,

i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty,


O wyborze oferty decyduje najwyższa cena spośród złożonych ofert. W przypadku ofert, które nie zostały przyjęte, wadium będzie zwracana na rachunek bankowy oferentów w terminie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.


Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości. Pozostała do wpłaty część oferowanej kwoty winna być wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości PRZED zawarciem umowy sprzedaży. W razie uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz masy upadłości, zgodnie z art. 704 § 2 kc.


Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze syndyka ul. Bulwarowa 33a w Krakowie, w godzinach od 8 do 14.


Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w Kancelarii Notarialnej notariusz Agnieszki Rusak – Łach, ul. Wieniawskiego 66, 31 – 436 Kraków w dniu 29 czerwca 2020 r.


Syndyk przeprowadzi licytację ustną wobec oferentów, których oferty będą spełniały warunek minimalnej ceny i nie będą niższe niż 90% wartości najwyższej złożonej oferty. Termin i miejsce przeprowadzenia licytacji zostanie podany do wiadomości oferentów, których oferty będą spełniały powyższy warunek.


Szczegółowe warunki dotyczące oferty na sprzedaż nieruchomości oraz wpłaty wadium dostępne są na stronie internetowej: http://kancelariaszaraniec.pl/postepowania-i-przetargi oraz w biurze syndyka przy ul. Bulwarowej 33a w Krakowie, nr tel: 12 259 61 04.

Lokalizacja