• Wydanie nr 28/01/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Starachowice, Woj. Świętokrzyskie
  • Cena: 5 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 17 838.00 m 2
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej w drodze przetargu

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił trzeci przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Starachowice, położoną w Starachowicach przy ul. Kieleckiej, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 jako działka nr 364/5 o powierzchni 1,7838 ha, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00001234/9.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starachowice” - Uchwała nr IV/5/08 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2008 roku, nieruchomość objęta przetargiem położona jest w obrębie jednostki E3 - KIELECKA – teren zabudowy jednorodzinnej, duże rezerwy terenów budowlanych.

Nieruchomość usytuowana jest w południowej części miasta Starachowice. Od strony północnej przylega do pasa drogowego ul. Kieleckiej, od wschodu i południa przylega do działki wydzielonej pod poszerzenie ul. Stanisława Moniuszki (której budowa jest w trakcie), od zachodu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Na nieruchomości usytuowany jest budynek pełniący dotychczas funkcję Gimnazjum Nr 1 i budynek użytkowany dotychczas jako mieszkalny, boisko ze sztuczną nawierzchnią i boisko z nawierzchnią bitumiczną. Wjazd na teren nieruchomości i parking przy skrzydle zachodnim budynku posiada nawierzchnie z trylinki, teren przed budynkiem od południa i północy posiada nawierzchnię z płytek chodnikowych betonowych.

Cena netto/brutto (zwolnienie z podatku VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług ustalona do pierwszego przetargu wynosi 5 500 000,00 zł

Trzeci przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 28.07.2020 r., o godz. 11:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 550 000,00 zł oraz złożenie pisemnej oferty zawierającej proponowaną cenę i sposób zagospodarowania nieruchomości.

Wadium przetargowe i oferte przetargową należy wnieść/złozyć najpóźniej do dnia 21.07.2020 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu o przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 210/2020 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 21.05.2020 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Starachowice, położonej w Starachowicach przy ul. Kieleckiej - kliknij treść zarządzenia

Autor: Marek Uliński
marek.ulinski@starachowice.eu

Lokalizacja