• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
  • Cena: 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 100 700.00 m 2
Wydanie nr 07/03/2019 z dnia 07 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2
o pow. 10,07 ha położonej w Czarnocinie stanowiącej własność
Powiatu Piotrkowskiego

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

 

 

Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działki nr:

1774/2 o pow. 10,07 ha

 

(grunty orne  kl.: RIIIb – 2,42 ha,

RIVa – 2,58 ha,

RV – 3,82 ha,

łąki trwałe
ŁIV – 1,25 ha)

nr KW PT1P/00053647/9

Dla działki 1774/2 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce oznaczonej U/MN – tereny zabudowy usługowo – mieszkalnej.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki zostanie zapewniony przez ustanowienie
za jednorazowym wynagrodzeniem bezterminowej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na części nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1776 położonej w Czarnocinie, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1774/2.

Na terenie występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu działki:

1. obszar objęty ochroną konserwatorską tj. strefa OW – obserwacji archeologicznej (część północno – wschodnia działki),

2. obszar osuwania się mas ziemnych – tereny osuwiskowe (część północna działki),

3. obszar ciągu ekologicznego (północny kraniec działki),

4. teren zmeliorowany – należy wystąpić do organu właściwego
w sprawach melioracji i urządzeń wodnych o wytyczne w zakresie ochrony terenów zmeliorowanych.

Nieruchomość położona jest w północno – wschodniej części wsi Czarnocin nad zbiornikiem wodnym. Dojazd do nieruchomości
z centrum Czarnocina drogą asfaltową ul. Główną, następnie
ul. Reymonta i dalej gminną drogą asfaltową (w kierunku miejscowości Zamość), następnie za kompleksem leśnym wjazd w drogę gruntową. Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, o nieregularnym kształcie wielokąta, od wielu lat nieużytkowana. Południowa część działki sąsiadująca z kompleksem leśnym, od którego działka oddzielona jest drogą gruntową, porośnięta jest samosiejkami drzew, krzewów, trzciną, trawą, chwastami z przebiegiem linii energetycznej
i posadowionymi betonowymi słupami, dalej w kierunku północnym

trawa, trzcina oraz pojedyncze samosiejki drzew, krzewów. Nieruchomość z brakiem infrastruktury technicznej.                                                                                                                                                                                             

Ww nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww nieruchomości, został przeprowadzony w dniu 12.09.2018 roku drugi w dniu 19.12.2018 roku.

Przetarg ograniczony: działka 1774/2 stanowi grunty rolne. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) nabywcą przedmiotowej nieruchomości rolnej w rozumieniu ww ustawy może być rolnik indywidualny spełniający warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z art 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi: 500 000,00 zł  (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku Vat.

Do kwoty osiągniętej w przetargu zostanie doliczona wartość ograniczonego prawa rzeczowego – ustanowienia na nieruchomości 1776 o pow. 7,18 ha służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu, na rzecz każdoczesnego właściciela działki 1774/2
w wysokości 3 003 zł + 690,69 zł (23% Vat) = 3 693,69 (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100).

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 czerwca 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1405 z późn. zm.),  oraz przedłożą komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.  Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.

Przetarg ograniczony jest do rolników indywidualnych. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć zgłoszenie w formie pisemnej uczestnictwa w przetargu załączając odpowiednie dokumenty tj:

   oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, zgodnie
z Załącznikiem 1;

   oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanych wieczyście będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, zgodnie z Załącznikiem 2;

   oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych,  zgodnie z Załącznikiem 3;

   zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

   oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przetargu na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem 4, nie później niż do dnia 14 maja 2019 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości – Czarnocin dz. 1774/2”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń do dnia 23 maja 2019 roku.

Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku złożenia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków do nabycia ww. nieruchomości rolnej, które zawierają drobne braki formalne, np. takie jak: brak podpisu, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem, organizator dopuszcza uzupełnienie ofert w terminie wyznaczonym w wezwaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby zakwalifikowane do przetargu, które wpłacą wadium w podanej wysokości do dnia 29 maja 2019 r. z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka
nr 1774/2”
na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Wadium wynosi 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące
w przetargu osobę fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania.

W przypadku uczestnictwa  w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej – oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.

Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

zmienioną Uchwałą nr 66/2015 Zarządu Powiatu Piotrkowskiego z dnia 25 maja 2015 roku oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu 26 kwietnia 2018 roku.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-88-37, a ponadto regulamin przetargu oraz Załączniki 1 – 4 dla osoby zamierzającej uczestniczyć w przetargu zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja