• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Czarnocin, Woj. Łódzkie
 • Cena: 56 900.00 zł
 • Powierzchnia: 1 491.00 m 2
Wydanie nr 20/08/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)


OGŁASZA PIĄTE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE


na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego
Lp.

Położenie, obręb,
nr działki,
pow. działki,
nr oznaczenia KW


Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

1.


Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działka nr 1780/5 o pow. 0,1491 ha (grunty orne kl. RIIIa) wraz
z udziałem 1/3
w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną

nr KW PT1P/00053647/9

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
W dniu 08.05.2009 r. Wójt Gminy Czarnocin decyzją nr 7331/12/2009 ustalił warunki zabudowy dla działki oznaczonej numerem 1780/5 położonej przy ul. Reymonta polegające na budowie budynku mieszkalnego i budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość zlokalizowana jest około 700 m od centrum Gminy Czarnocin rozumianego jako skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Poniatowskiego. Działka niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami, krzewami i chwastami, nie pielęgnowana.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią: dwie działki niezabudowane 1780/7, 1780/8. Od strony południowej droga wewnętrzna, dojazdowa do działki, oznaczona nr dz. 1780/6 i budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony zachodniej przy ul. Głównej zlokalizowana jest zabudowa usługowa i mieszkaniowa.

Kształt działki: prostokąt, działka wąska.

Działka nie jest wyposażona w żadne elementy sieci infrastruktury technicznej (możliwość podłączenia z sieci znajdującej się w ulicy Reymonta).


2.


Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działka nr 1780/7 o pow. 0,1923 ha (grunty orne kl. RIIIa, RIVa) wraz
z udziałem 1/3
w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną

nr KW PT1P/00053647/9

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
W dniu 08.05.2009 r. Wójt Gminy Czarnocin decyzją nr 7331/13/2009 ustalił warunki zabudowy dla działki oznaczonej numerem 1780/7 położonej przy ul. Reymonta polegające na budowie budynku mieszkalnego i budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość zlokalizowana jest około 700 m od centrum Gminy Czarnocin rozumianego jako skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Poniatowskiego. Działka niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta częściowo drzewami, krzewami i chwastami, nie pielęgnowana.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią: dwie działki niezabudowane 1780/5, 1780/8. Od strony południowej droga wewnętrzna, dojazdowa do działki, oznaczona nr dz. 1780/6 i budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony zachodniej przy ul. Głównej zlokalizowana jest zabudowa usługowa i mieszkaniowa.

Kształt działki: prostokąt.

Działka nie jest wyposażona w żadne elementy sieci infrastruktury technicznej (możliwość podłączenia z sieci znajdującej się w ulicy Reymonta).

3


Gmina Czarnocin, obręb Czarnocin,

działka nr 1780/8 o pow. 0,1748 ha (grunty orne kl. RIVa) wraz
z udziałem 1/3
w prawie własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną

nr KW PT1P/00053647/9

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Czarnocin uchwalonego Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Czarnocin z dnia 27 października 2017 r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
W dniu 12.05.2009 r. Wójt Gminy Czarnocin decyzją nr 7331/14/2009 ustalił warunki zabudowy dla działki oznaczonej numerem 1780/8 położonej przy ul. Reymonta polegające na budowie budynku mieszkalnego i budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość zlokalizowana jest około 700 m od centrum Gminy Czarnocin rozumianego jako skrzyżowanie ul. Głównej z ul. Poniatowskiego. Działka niezagospodarowana, znajdują się na niej stare drewniane zabudowania gospodarcze nie posiadające wartości rynkowej, porośnięta częściowo drzewami, krzewami i chwastami, nie pielęgnowana.

Najbliższe sąsiedztwo stanowią: dwie działki niezabudowane 1780/5, 1780/7. Od strony południowej droga wewnętrzna, dojazdowa do działki, oznaczona nr dz. 1780/6 i budynek mieszkalny wielorodzinny. Od strony zachodniej przy ul. Głównej zlokalizowana jest zabudowa usługowa i mieszkaniowa.

Kształt działki: prostokąt.

Działka nie jest wyposażona w żadne elementy sieci infrastruktury technicznej (możliwość podłączenia z sieci znajdującej się w ulicy Reymonta).

Ww nieruchomości są wolne od obciążeń oraz nie stanowią przedmiotu zobowiązań.


Pierwsze przetargi na sprzedaż ww nieruchomości, zostały przeprowadzone w dniu 11 kwietnia
2018 roku, drugie w dniu 26 września 2018 roku, trzecie w dniu 05 grudnia 2018 roku, czwarte w dniu 03 lipca 2019 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.


Cena wywoławcza brutto dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • 1780/5 o pow. 0,1491 ha – 56 900,00 zł, słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100,

 • 1780/7 o pow. 0,1923 ha – 65 500,00 zł, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100,

 • 1780/8 o pow. 0,1748 ha – 60 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysiecy złotych 00/100.

Podana cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%.


Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.


Wadium dla nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 • 1780/5 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,

 • 1780/7 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,

 • 1780/8 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.


Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu)

 • dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1780/5 o godz. 900,

 • dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1780/7o godz. 1000,

 • dla nieruchomości oznaczonej numerem działki 1780/8 o godz. 1100.


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 24 września 2019 roku
z dopiskiem: „Wadium – Czarnocin, działka nr …........” na konto Starostwa Powiatowego
w Piotrkowie Trybunalskim – Bank BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.Wadium – wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.


Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.


Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą
z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.


Przetarg jest prowadzony w oparciu o uchwałę Nr 31/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).


Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu
31 stycznia 2018 roku.


Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej www.powiat-piotrkowski.pl.


Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Dąbrowskiego 7, pok. 109, I piętro, lub telefonicznie pod numerem 044/ 732-88-36 i 044/732-88-37, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiatpiotrkowski.
bip.net.pl
, w zakładce Wydziały – Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Lokalizacja