• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Toruń, Woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Cena: 1 940 000.00 zł
 • Powierzchnia: 883.73 m 2
Wydanie nr 07/05/2019 z dnia 07 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11


tel. 56-611-30-90 faks 56-611-47-97


Ogłoszenie numer DA-G/NU/ 13 /2019


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 z późn. zm.),


OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY


na sprzedaż nieruchomości położonej

w Toruniu

przy ulicy Podmurnej 9-11.§ 1

Przedmiot przetargu1. Nieruchomość przy ul. Podmurnej 9-11, stanowiąca własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, której nie obciążają ograniczone prawa rzeczowe, prawa i roszczenia osób trzecich oraz jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu, z wyjątkiem wymogu uzyskania przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż nieruchomości, składającej się z:


 • gruntu o łącznej powierzchni 0,0403 ha znajdującego się w obrębie 16, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerach 125/1 i 127, zapisane w księdze wieczystej KW nr TO1T/00023555/2, prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Toruniu,

 • budynku przy ul. Podmurnej 9 - trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, z poddaszem nieużytkowym, dachem jedno i dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną mnich-mniszka.

Budynek z oficyną nie posiada żadnych wartości zabytkowych. Powierzchnia użytkowa budynku – 403,55 m2.

 • budynku przy ul. Podmurnej 11 - czterokondygnacyjnego, podpiwniczonego, z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką mnich-mniszka, kalenicą wzdłuż ul. Ciasnej, krytą masywnymi gąsiorami. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/400. Powierzchnia użytkowa budynku- 480,18 m2.


Budynki połączone są żelbetową klatką schodową spiralną, osłoniętą elewacją przeszkloną o konstrukcji metalowo-drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 883,73 m2. Szczegółowy opis budynków jest zawarty w załączniku nr 1.2. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy ul. Podmurnej 9 -11 w Toruniu wynosi:

1.940.000,00 zł bez podatku od towarów i usług (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści     tysięcy złotych 00/100),

3. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8.


§ 2

Definicje

Użyte w tekście określenia oznaczają:


 1. Zarządzenie - Zarządzenie nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 2. przetarg pisemny ofertowy – tryb zbycia nieruchomości, polegający na wyborze nabywcy nieruchomości, poprzedzający zawarcie umowy, zgodnie z Zarządzeniem, zwany dalej przetargiem,

 3. Organizator przetargu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 4. Komisja – komisja powołana przez Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, aukcji lub negocjacji, zgodnie z Zarządzeniem,

 5. Uczestnik – podmiot, który złożył ofertę w przetargu na zakup nieruchomości,

 6. oferta – oferta cenowa zakupu nieruchomości, przygotowana według formularza stanowiącego załączniki nr 3 lub 4 do ogłoszenia,

 7. aukcja – tryb zbycia nieruchomości mający zastosowanie w przypadku, gdy warunki do uznania za najkorzystniejszą spełnia więcej niż jedna oferta.§ 3

Opis sposobu przygotowania oferty


 • Ofertę zakupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu należy sporządzić według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, a zarazem jego integralną część.

 • Organizator wymaga aby oferta była sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym.

 • Organizator nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

 • Cena zawarta w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 • Oferta musi być podpisana przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Organizator wymaga aby pełnomocnictwo było dołączone do oferty i było złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 • Z wyłączeniem formularza oferty i pełnomocnictwa, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

 • Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem Uczestnika, a złożone dokumenty trwale ze sobą połączone, zaś ich strony ponumerowane.

 • Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Złożenie więcej niż jednej oferty dotyczącej danej nieruchomości spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Uczestnika dla tej nieruchomości.

 •  Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma  pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wycofaniu  oferty musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”, nie później niż ostatniego dnia do godziny wyznaczonej do składania ofert w przetargu.§ 4

Warunki uczestnictwa w przetargu


1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną lub zdolność do podejmowania czynności prawnych.

2. Uczestnicy biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • wypełnionego i podpisanego formularza (załącznik nr 2) do niniejszego ogłoszenia,

 • pełnomocnictwa do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości – w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika,

 • umowy spółki – jeśli Uczestnik prowadzi działalność w formie spółki,

 • Uczestnicy prowadzący działalność gospodarczą wraz z ofertą muszą złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony lub wygenerowany nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert:

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

 • w przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

 • w przypadku podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej: inny dokument świadczący o formie funkcjonowania;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 • w przypadku, gdy Uczestnikiem jest cudzoziemiec, promesę zezwolenia, którą wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych na nabycie przedmiotowej nieruchomości w Polsce, o której mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ze zm.),

 • w przypadku osób fizycznych pozostających w ustawowym ustroju wspólności majątkowej – zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.


§ 5

Wymagania dotyczące wadium

 • Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w kwocie: 194.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100),

 • Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zostanie uznany wymaganą kwota wadium przed upływem terminu składania ofert,

 • Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

 • w pieniądzu,

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • w gwarancjach bankowych.

 • Wadium w formie pieniężnej Uczestnik wnosi przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137.

 • W przypadku, gdy Uczestnik wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek Organizatora przetargu zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

 • W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Organizator przetargu może zatrzymać wadium, o których mowa w ustępie 11 niniejszego postanowienia. Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Organizatora przetargu. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert i zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 • Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie Uczestnika.

 • Organizator przetargu zwróci wadium wszystkim Uczestnikom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - z wyjątkiem Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także po odstąpieniu od postępowania lub unieważnieniu przetargu.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadia wpłacone przez pozostałych Uczestników zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego postanowienia.

 • Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Organizator przetargu zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ofercie.

 • W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zaspokojenie się z wadium przez Organizatora przetargu następuje poprzez skierowanie żądania o jego wypłatę do gwaranta.

 • Wadium nie podlega zwrotowi:

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który odmówił podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora,

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe.§ 6

Składanie ofert


1. Oferty muszą być złożone/doręczone w zamkniętej kopercie w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do dnia 7 czerwca 2019 roku do godz. 10:00 na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Administracyjno - Gospodarczy, ul. Gagarina 11, pok.404, 87 - 100 Toruń i oznaczyć hasłem:

,, Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Podmurnej 9-11 – nie otwierać przed wyznaczonym terminem’’.


2. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem ich doręczenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 7 czerwca 2019 r. do godz.10:00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Uczestnikom bez otwierania.

4.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 czerwca 2019 roku o godz. 10:15 w budynku Rektoratu, przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, sala nr 605.


§ 7

Otwarcie ofert


 • Otwarcie ofert jest jawne.

 • Podczas otwarcia ofert Organizator przetargu poda nazwiska albo nazwy (firmy) Uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanej wysokości ceny nabycia nieruchomości.

 • W części niejawnej Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert.

 • W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów Organizator przetargu wezwie Uczestnika do uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym w wezwaniu terminie, pod rygorem odrzucenia oferty.

§ 8

Ocena ofert


 • Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 • Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator przetargu będzie się kierował jednym kryterium, którym jest: cena - waga 100%.

 • Organizator przetargu wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. zawierającą najwyższą cenę.

 • W przypadku, gdy warunki do uznania za najkorzystniejszą spełnia więcej niż jedna oferta, Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zastosowania przepisów dotyczących aukcji.

 • Organizator przetargu zawiadomi pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu aukcji.

 • Kwoty oferowane w aukcji nie mogą być mniej korzystne od tych złożonych w ofercie.


§ 9

Sposób porozumiewania się z Organizatorem


 • Zapytania związane z przedmiotem sprzedaży należy kierować pisemnie na adres Organizatora przetargu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzadmg@umk.pl.

 • Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży zawartym w ogłoszeniu wpłynęły do Organizatora do dnia 03 czerwca 2019 roku.

 • Nieruchomości można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno - Gospodarczego, będącym do dyspozycji w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina 11 w Toruniu w pok. 404, pod numerem telefonu 56-611-20-72 lub 56-611-42-75, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

§ 10

Terminy


1. Termin związania ofertą wynosi 120 dni.

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


§ 11

Umowa

 • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przy ul. Podmurnej 9-11 wymaga uzyskania przez Organizatora przetargu uprzedniej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż nieruchomości przy ul. Podmurnej 9-11 w Toruniu. Uczestnik obowiązany jest stawić się na wezwanie Organizatora w celu dopełnienia czynności niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, np. parafowania wzoru umowy sprzedaży nieruchomości. W sytuacji nieuzyskania wymaganej zgody, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu obowiązany jest  odstąpić od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i unieważnić przetarg w części dotyczącej w/w nieruchomości.

 • Organizator przetargu zawiadomi pisemnie, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną, Uczestnika z którym ma być zawarta umowa sprzedaży nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 • Wyznaczony przez Organizatora termin zawarcia umowy nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od daty doręczenia Organizatorowi przetargu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedaż nieruchomości,

 • Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 • Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy, w tym w szczególności koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, koszty złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego, koszty sądowe oraz koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty okazania granic lub ewentualnego podziału geodezyjnego ponosi Uczestnik.

 • Cena nieruchomości przy ulicy Podmurnej 9-11 w Toruniu podlega zapłacie jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem warunków określonych w zgodzie na sprzedaż nieruchomości wydanej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Umowa sprzedaży zostanie zawarta przed notariuszem wskazanym przez Organizatora przetargu.

 • Wydanie nieruchomości Uczestnikowi nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony umowy, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.§ 12

Zakończenie przetargu


1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 • cena oferty najkorzystniejszej w przetargu jest niższa od ceny wywoławczej,

 • Prezes Prokuratorii Generalnej RP nie wyraził zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Podmurnej 9-11,

 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przetarg nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 • przetarg obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

2. O wyniku przetargu Organizator zawiadomi pisemnie Uczestników, którzy złożyli oznaczone nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem Uczestnika oferty w przedmiotowym przetargu, a także zamieści informację na własnej stronie internetowej (www.umk.pl/uslugi/sprzedaz-Podmurna-9-11/ oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.

3. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora przetargu z tytułu zawarcia albo nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz odwołania albo unieważnienia przetargu.


UWAGA:

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej i Ksiąg Wieczystych. W przypadku ewentualnego wznowienia granic i pomiarów powierzchni wykonanych na koszt i staraniem Uczestnika – Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Organizator na koszt Uczestnika.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od dnia 7 maja 2019 r. do 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.umk.pl/uslugi/sprzedaz- Podmurna-9-11/. Dodatkowo skrót ogłoszenia zostanie opublikowany w Monitorze Urzędowym w dniu 7 maja 2019 r. oraz na portalach internetowych.


Lokalizacja