• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gąski, Wola Krzysztoporska, Woj. Łódzkie
  • Cena: 26 800.00 zł
  • Powierzchnia: 1 000.00 m 2
Wydanie nr 17/04/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego położonej w miejscowości Gąski, gmina Wola KrzysztoporskaADRES NIERUCHOMOŚCI

Gąski, gmina Wola Krzysztoporska


NAZWA OBRĘBU

Gąski


NUMER DZIAŁKI WEDŁUG KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

1. 255/4 o pow. 0,1000 ha – grunty orne RIVb

2. udział 63/481 w działce numer 255/6 o pow. 0,0481 ha

grunty orne RIVb

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KW

PT1P/00053182/1

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki:

1. 255/4 – powstała z podziału większej działki. Od strony drogi gminnej wydzielono dwie działki budowlane oraz działkę pod wewnętrzny układ komunikacyjny. Działka 255/4 jest z kolei drugą działką od drogi publicznej, mająca zapewniony dojazd poprzez wydzieloną wewnętrzną drogę dojazdową. Działka w kształcie regularnego prostokąta, użytkowana rolniczo. Posiada bezpośredni dostęp do publicznej gminnej drogi asfaltowej przez działkę 255/6 stanowiącą wewnętrzny układ komunikacyjny, której udział zostanie zbyty przyszłemu właścicielowi działki 255/4, proporcjonalnie do powierzchni tej działki.

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią: od strony północnej - wydzielona działka o takim samym sposobie zagospodarowania; od strony południowej - niezabudowana działka budowlana, gminna droga asfaltowa, tereny upraw rolnych; od strony zachodniej - tereny upraw rolnych z rozproszoną zabudową zagrodowo - mieszkaniową; od strony wschodniej - wydzielona, nie urządzona wewnętrzna droga dojazdowa, tereny upraw rolnych z rozproszoną zabudową zagrodowo - mieszkaniową.

Brak infrastruktury technicznej, działka położona na terenie uzbrojonym w eNN i wodociąg wiejski.

2. 255/6 - wydzielona została jako wewnętrzna droga dojazdowa do działek, oznaczonych numerami: 255/4 i 255/3. Jest to pas gruntu o szerokości ca. 8 m i długości ca. 60 m. Udział wynoszący 63/481 w działce 255/6 zostanie zbyty nabywcy działki 255/4.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Brak „obowiązującego” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym położone są ww. działki. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XLIX/404/2014 z dnia 30 października 2014 r. przedmiotowe działki położone są w jednostce oznaczonej symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzją z dnia 08.02.2017 r., znak: RB.6730.177.2016 Wójt Gminy Wola Krzysztoporska ustalił sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach nr ewidencyjny 255/4 i 255/6, obręb Gąski, gm. Wola Krzysztoporska.

W stosunku do ww. działek nie została podjęta uchwała, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1398) przewidująca prawo pierwokupu, teren nieruchomości nie jest położony na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI

Ogółem cena wywoławcza brutto działki 255/4 wraz z udziałem wynoszącym 63/481 w działce oznaczonej numerem 255/6, stanowiącej drogę dojazdową do działki 255/4, położonej w Gąskach, obręb Gąski, gmina Wola Krzysztoporska wynosi 26.800,00 zł, słownie dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych. Podana cena wywoławcza zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń oraz nie stanowi przedmiotu zobowiązań. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 15 marca 2019 roku.

Wadium dla nieruchomości wynosi 1.400,00 zł, słownie tysiąc czterysta złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.05.2019 roku, o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. O/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium – sprzedaż działki numer 255/4 wraz z udziałem w działce nr 255/6 położonej w Gąskach”

w terminie do dnia 20.05.2019 roku. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Wadium - wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Powiatu, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.


Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną, okazać dokument uprawniający do jej reprezentowania. Osoba prawna powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego.

W przypadku uczestnictwa w przetargu cudzoziemców, obowiązkiem jest przedstawienie komisji przetargowej - oryginału promesy lub zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź złożenie oświadczenia, że zgoda taka nie jest wymagana wraz z podaniem podstawy prawnej.


Dane nieruchomości (powierzchnia, numer działki) przeznaczonej do sprzedaży pochodzą z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.


Nabywca ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.


Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) upłynął w dniu 29 stycznia 2019 roku.

Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu przy ul. Dąbrowskiego 7, pokój 109 telefonicznie pod nr: 044 732-88-36, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl. w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.


Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl., opublikowanie w dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz w prasie o zasięgu obejmującym Powiat.

Lokalizacja