• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
  • Powierzchnia: 2 249.00 m 2
Wydanie nr 13/02/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  TRZECI PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie, w obrębie 5, u zbiegu ulic Sosnowej, Korzennej i Miodowej, łącznego obszaru 0,2249 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek:  

- 319 o pow. 0,0451 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 327/6 o pow. 0,0280 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 327/7 o pow. 0,0168 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913/9,

- 307 o pow. 0,0221 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014065/8,

- 308 o pow. 0,0253 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014066/5,

- 309 o pow. 0,0239 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00014064/1,

- 310 o pow. 0,0263 ha,    wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014073/7,

- 311/2 o pow. 0,0269 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014071/3

- 312/4 o pow. 0,0105 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00014052/4.

 

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, o nieregularnym kształcie, występują nierówności,
    teren porośnięty drzewami.

2/ Posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej (drogi gruntowe)
    oraz Korzennej (droga urządzona), wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej
    – sieć wodociągową, energetyczną, gazową i kanalizacyjną,

3/ Przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna i wodociągowa. Nabywca nieruchomości
    zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie
    swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej i wodociągowej, celem usunięcia awarii,
    przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ Zagospodarowanie nieruchomości, w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania
    przestrzennego, wymaga uprzedniego przygotowania terenu polegającego na wycince
    istniejących drzew, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5/ W zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
    miasta obejmującego północno – zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie nieruchomość
    położona jest w obszarach oznaczonych symbolami:

    - działki numer 319, 307, 308, 309, 310, 311/1 i 327/7 (obszar 0,1864 ha)  4 MN – teren
       zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wykluczeniem zabudowy szeregowej,
       z dopuszczeniem usług wbudowanych, zlokalizowanych w parterach budynków
       mieszkalnych, maksimum do 30% powierzchni użytkowej parteru.

       Dopuszczalny zakres usług: usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie
       i pokrewne, usługi handlu, usługi rzemiosła bytowego (usługi krawieckie, fryzjerskie,
       kosmetyczne, szewc itp);

    - działki numer 327/6 i 312/4 (obszar 0,0385 ha) 5 ZP – teren zieleni urządzonej;
       dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, wyklucza się lokalizowanie
       budynków, prowadzenie infrastruktury technicznej i lokalizacji urządzeń infrastruktury
       technicznej ( nie dotyczy studni chłonnych dla wód opadowych).

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:


- cenę wywoławczą 190.000,- zł netto


- wadium: 19.000,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

         TRZECI PRZETARG  odbędzie się w dniu 19 MARCA 2019r. o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

      WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 13 marca 2019r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

    O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.  

    Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości 

    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

    Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w sposób określony w protokóle z przetargu.

    Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

    Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

            Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Lokalizacja