• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Stalowa Wola, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 400 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 371.00 m 2
Wydanie nr 03/06/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Stalowa Wola, ul. Sandomierska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana


Stalowa Wola , ul. Sandomierska,

woj. podkarpackie

Działki nr 1616, 1617, 1618, obręb 0001 Charzewice

Łączna powierzchnia działek- 4371m2

Księga wieczyste nr TB1S/00014432/8, TB1S/00006647/9, TB1S/00007090/6

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Właściciel nieruchomości – ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

W Księgach Wieczystych jako właściciel nieruchomości ujawniony Petro Tank sp. z o.o., którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa sp. z o.o.. Odpowiedni wniosek o aktualizację Ksiąg Wieczystych został złożony.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA: 400 000,00 PLN netto

(słownie: czterysta tysięcy złotych netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl


Opis nieruchomości:


Nieruchomość składa się z działek o nr ewid. 1616, 1617, 1618, obręb 0001 Charzewice, położonych przy ul. Sandomierskiej. Łączna powierzchnia działek wynosi 4371 m2. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty przemysłowo-składowe, od południa tory kolejowe, wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości biegnie droga asfaltowa (bez nazwy). Teren jest porośnięty drzewami i krzewami samosiejkami. 

Teren nieruchomości jest płaski. Na działce znajduje się zbiornik żelbetowy o wym. 12x9x4 m, wypełniony wodą.

Nieruchomość jest w pełni uzbrojona. Przez działki, w północnej części biegnie wodociąg, sieć kanalizacyjna, gaz, sieć elektryczna.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości


ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672603Lokalizacja