• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Porost, Bobolice, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 76 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 200.00 m 2
Wydanie nr 10/09/2019 z dnia 10 września 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Starosta Koszaliński

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Bobolice, w obrębie Porost, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 184/3 o powierzchni 0,4200 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KO1I/00048681/7.

  • Cena wywoławcza nieruchomości: 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

  • Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia
    11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz.2174 z późn. zm.)

  • Wadium – 7 600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 15 października 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 p. 409 (IV piętro).

Sprzedaż nieruchomości następuje w trybie przetargu nieograniczonego ustnego
na podstawie Zarządzenia nr 26/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z 25 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm) wobec treści art. 2 pkt 1 tej ustawy.

Dla działki nr 184/3 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/129/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23.03.2016 r. działka nr 184/3 oznaczona jest jako: pozostałe budownictwo mieszkaniowe, mieszkaniowo-usługowe, siedliska rolne, grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego www.powiat.koszalin.pl.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, pok. 329, tel. 0-94 7140 170 lub pok. 325, tel. 0-94 7140 128 oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Lokalizacja