• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zabrze, Woj. Śląskie
  • Cena: 244 000.00 zł
  • Powierzchnia: 5 934.00 m 2
Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 26 października 2016 roku sygn. akt XII GU 174/16  oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy z dnia 14 listopada 2016 roku XII GU 116/16 syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek  sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości Dłużników Krystyny i Mirosława Jaskuła  na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do ½ części nieruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła oraz ½ części nieruchomosci od Upadłego Mirosława Jaskuła według poniższej specyfikacji:
- nieruchomość gruntowa tj.  działki o numerach 1457/38, 1546/38 o powierzchni 0,5934 HA tj 5934 m² zabudowana składnikami budowlanymi tj. budynkiem magazynowym (1546/38.1) i budynkiem kotłowni (1546/38.6) oznaczonych księgą wieczystą nr GL1Z/00009016/1 wraz z dwoma kotłami  za cenę łączną  244 000,00 zł.

2. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności do ½ części ruchomości od Upadłej Krystyny Jaskuła oraz ½ części ruchomosci od Upadłego Mirosława Jaskuła według poniższej specyfikacji:
-   Tunel foliowy  o nr identyfikacyjnym 1457/38.7  oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 07 maja 2019 roku na kwotę 44 000,00 zł. Cena wywoławcza jest obniżona o 25% i  wynosi 33 000,00 zł.
- Komputerowy dozownik nawozu „SCANGROW”  oszacowany zgodnie z aktualizacją opisu i oszacowania z dnia 07 maja 2019 roku na kwotę 8 000,00 zł. Cena wywoławcza jest obniżona o 25% i  wynosi  6 000,00 zł.

2). Sprzedaż prawa własności zarówno nieruchomości jak i ruchomości następuje na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (dalej jako PU), kodeksu cywilnego.
3) Sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższą niż wskazane wyżej ceny wywoławcze.
3). Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży będzie udostępniony przez syndyka masy upadłości w odpowiedzi na zapytanie oferenta.
4). Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta oferującego najwyższą cenę, za cenę nie niższą niż cena minimalna. Oferent, którego oferta zostanie wybrana stanie się wyłącznym właścicielem w/w  nieruchomości wraz z posadowionymi na niej budynkami (magazynowym i kotłowni), kotłami bądź wyszczególnionych ruchomości.
5). W postępowaniu na sprzedaż nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, dzieci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert w charakterze urzędowym. W pozostałym zakresie krąg oferentów jest nieograniczony podmiotowo z uwagi na fakt, iż ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego dla nieruchomości rolnych o powierzchni nie przekraczającej 1 ha nie mają zastosowania.
6). Oferta winna zawierać:
– oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu, nr telefonu, adres mailowy,
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna,
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię decyzji właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
– oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny,
– oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu postępowania w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 kc,
– oświadczenie, że oferent nie należy do grona osób określonych w pkt. 5 niniejszych warunków postępowania,
– potwierdzenie wpłaty wadium na ruchomość będącą przedmiotem składanej oferty tj. 10% ceny wywoławczej. W przypadku chęci zakupu więcej niż jednej ruchomości  oraz nieruchomości oferent winien wpłacić wadium  na każdy z oferowanych składników majątku  z osobna. Sprzedaż nieruchomości rolnej zobowiązuje do jednoczesnego   nabycia budynków trwale z nią związanych tj. pomieszczenia magazynowego i budynku  kotłowni oraz rzeczy ruchomych w postaci  kotłów o numerach SWC-840, SWC-1200
7). Oferta nie zawierająca chociażby jednego z elementów określonych w pkt 6, złożona z przekroczeniem terminu lub z uchybieniem obowiązku wpłaty wadium nie będzie podlegała rozpatrzeniu.
8). Oferty w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Postępowanie na sprzedaż  ruchomości  upadłych – KRYSTYNA i MIROSŁAW JASKUŁA – NIE OTWIERAĆ” winny być dostarczone do dnia 25 lutego 2020 roku  na adres: Kancelaria Syndycy Śląscy Aneta Brachaczek Ul. Brzezińska 8a,  44-203 Rybnik. Liczy się data wpływu.

9). Składający ofertę na nabycie przedmiotu postępowania powinien pod rygorem nie rozpoznania oferty przez syndyka wpłacić na rachunki bankowe wadium:
Wadium dla każdej z ruchomości winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy Organizatora prowadzony przez Plus Bank S.A. Oddział w Rybniku o numerze:
a. Dla Krystyny Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży  na rachunek nr 63 1680 1062 0000 3000 2414 0076
b. Dla Mirosława Jaskuła w wysokości 5% wartości ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na rachunek nr 74 1680 1062 0000 3000 2418 1006
Złożenie chociażby  jednej oferty wystarcza do odbycia postępowania na sprzedaż przedmiotu postępowania.
10). Rozpoznanie ofert nastąpi  w dniu 27 lutego 2020 r.  o godzinie 11.00 w Kancelarii Syndyka w obecności wszystkich zainteresowanych. Wyboru najkorzystniejszej oferty stosując kryterium ceny dokona syndyk masy upadłości. O dokonanym wyborze niezwłocznie zostaje w formie elektronicznej powiadomiony oferent, którego cena została przyjęta.
11) W przypadku gdyby oferty złożone obejmowały tą samą cenę ofertową na daną ruchomość /nieruchomość przewiduje się możliwość przeprowadzenia ustnej licytacji celem wyłonienia oferenta, z kwotą postąpienia dla ruchomości 500,00 złotych; dla nieruchomości  2 000,00 zł.
12). Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa  działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu.
13). Syndyk zawrze  bez zbędnej zwłoki warunkową umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana. W przypadku gdy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu syndyk zobligowany jest do podpisania umowy sprzedaży z oferentem  w terminie do czterech  miesięcy od daty wyboru oferty.
14). Cena sprzedaży winna być zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży – przed jej zawarciem. Wydanie ruchomości / nieruchomości nastąpi po zapłacie całej ceny przez oferenta.
15). Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syndyka, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom, wadium zostanie zwrócone bez odsetek i oprocentowania w terminie 7 dni od daty wyboru ofert.
16). Jeżeli nabywca nie wykona ze swej winy warunków oferty w terminie czterech miesięcy od dnia wyboru jego oferty przez syndyka, traci wadium i zostaje wykluczony z postępowania.
17). Koszty sprawdzenia przedmiotu sprzedaży i zawarcia umowy sprzedaży w miejscu wskazanym przez syndyka ponosi kupujący;
18). Kupujący wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu sprzedaży;
19). W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy — Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.
20). Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części postępowania lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wszelkich informacji udziela Syndyk masy upadłości Aneta Brachaczek (kom. 512 292 972), mail: aneta.brachaczek@syndyk.de. Można również skontaktować się z wyżej wymienioną osobą celem umówienia się  na obejrzenie przedmiotu sprzedaży.

Lokalizacja