• Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Poznań, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 477 360.00 zł
  • Powierzchnia: 67.30 m 2
Wydanie nr 25/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Barbary Majchrzak w upadłości sprzeda z wolnej ręki

nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny nr 3 położony w Poznaniu przy ul. Wojskowej 3H, pow. uż. wraz z pow. lokali przynależnych 67,30 m2, KW nr PO1P/00283013/5 wraz z udziałem do 673/182288 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu, nr działki ewid. 70/11 o pow. 0,5072 ha oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, KW nr PO1P/00212354/9, cena wywoławcza 477.360 zł (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Bank Pekao SA 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775 i złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 21.12.2021 r. (decyduje data wpływu) do godziny 15:00.

Oferty składać należy syndykowi w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg nieruchomość XI GUp 588/21” na jeden z adresów biura syndyka tj. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań lub Plac Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez email: sekretariat@kancelariaszczecin.eu.

Lokalizacja