• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowy Sącz, Woj. Małopolskie
  • Cena: 24 000 000.00 zł
  • Powierzchnia: 45 016.00 m 2
Wydanie nr 14/02/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie o przetargu

 

1.      Syndyk masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu ogłasza o IV przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całość zgodnie z art. 316 Prawa upadłościowego (w rozumieniu przepisu art. 551 w zw. z 552 Kodeksu cywilnego) obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu (opinii dotyczącej wartości przedsiębiorstwa Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Nowym Sączu z dnia 05 lutego 2018 r. sporządzonej przez Leszka Olszewskiego Biegłego Sądowego przy Sądzie Okręgowym w Krakowie) w szczególności:

·        nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr NS1S/00122960/1, wskazaną w opinii określającej wartość rynkową prawa własności nieruchomości  gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych nr 362/24 o pow. 2,0391 ha oraz 362/25 o pow. 2,4625 ha, zabudowanej budynkiem parku technologicznego „Miasteczko Multimedialne”, położonej w Nowym Sączu, obr. 120 przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonej przez Pawła Pomarańskiego oraz Krzysztofa Bartusia - Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny nieruchomości,

·        ruchomości przedsiębiorstwa opisane w opiniach dotyczących oszacowania wartości rynkowej ruchomości stanowiących elementy wyposażenia budynku parku technologicznego „Miasteczko Multimedialne”, położonego w Nowym Sączu przy ul. Myśliwskiej 2, sporządzonych przez Pawła Pomarańskiego oraz Tomasza Frączka – Biegłych Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w zakresie wyceny ruchomości,  które nie zostaną zbyte do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa,

·            wierzytelności należne Upadłemu na dzień ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa, które nie zostały rozliczone lub spłacone do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa.

2.   Operat szacunkowy udostępniony jest do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00 w Biurze Syndyka przy ul. Rondo Mogilskie 1 pok. 122, Kraków oraz w aktach sprawy pod sygn. akt VIII GUp 392/17.

3.   Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 24 000 000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony, 00/100 zł ) brutto.

4.   Pisemne oferty nabycia przedsiębiorstwa spełniające zatwierdzone przez Sędziego-Komisarza warunki IV przetargu, należy złożyć za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019r do godz. 1200, w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „ Miasteczko Multimedialne sp. z o.o. w upadłości w Nowym Sączu sygn. akt VIII GUp 392/17, OFERTA ZAKUPU - NIE OTWIERAĆ ”, w Kancelarii Notarialnej s.c. Notariusz Zygmunt Truszkiewicz, Notariusz Jan Truszkiewicz, 30-112 Kraków, ul. Rtm. Dunin Wąsowicza nr 8/5. W przypadku  złożenia oferty w drodze poleconej przesyłki pocztowej nadanej w urzędzie pocztowym operatora publicznego, o dacie złożenia decyduje data wpływu oferty do ww. Kancelarii Notarialnej. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

5.   Jednym z warunków uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000.000,00 złotych (słownie: trzy miliony, 00/100 zł.), które należy wpłacić do dnia 20.03.2019r. przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Miasteczka Multimedialnego sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. nr 64 1050 1722 1000 0090 3079 3948  oraz złożenie dowodu wpłaty wadium  wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

6.   Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  ul. Przy Rondzie 7 w dniu 26.03.2019r o godzinie 1200, pawilon K sala 222.

7.   Dodatkowe informacje pod nr tel. 502-71-44-88

Lokalizacja