• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Tuszów Narodowy, Woj. Podkarpackie
 • Cena: 24 250.00 zł
 • Powierzchnia: 4 453.00 m 2
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Tuszowie Narodowym, powiat mielecki, województwo podkarpackie, objętych księgą wieczystą nr TB1M/00071927/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu V Wydział Ksiąg Wieczystych w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Struś – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sygn. akt V GUp 28/20 „of”).

W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą:

 • działka nr 893 obręb 0100 Tuszów Narodowy o pow. 0,2600ha,

 • działka nr 941 obręb 0100 Tuszów Narodowy o pow. 0,1500ha,

 • działka nr 3073 obręb 0100 Tuszów Narodowy o pow. 0,0353ha. Warunkiem udziału w konkursie ofert jest:

  1. pobranie za pokwitowaniem z Kancelarii Syndyka Przemysława Jedlińskiego w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 25/2, bądź drogą mailową za potwierdzeniem (kancelaria

-pjedlinski@wp.pl) Regulaminu konkursu ofert;

 1. wpłacenie wadium w wysokości 2.425,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych), w terminie do dnia 19 lipca 2022 r. na rachunek prowadzony w Banku Santander Bank Polska S.A. o. w Jeleniej Górze, o numerze 79 1090 1926 0000 0001 4219 6250, ze wskazaniem w tytule przelewu „Wadium

– konkurs ofert niezabudowane działki gruntu - V GUp 28/20 of”.

 1. Złożenie pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w zapieczętowanej kopercie z napisem „Konkurs ofert niezabudowane działki gruntu - V GUp 28/20 of” w Kancelarii Syndyka Przemysława Jedlińskiego w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 25/2 do dnia 20 lipca 2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2022 r. w Kancelarii Syndyka Przemysława Jedlińskiego w Jeleniej Górze, ul. Wojska Polskiego 25/2.

Lokalizacja