• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 2 410 300.00 zł
  • Powierzchnia: 4 091.00 m 2
Wydanie nr 14/02/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk masy upadłości Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zs. w Warszawie (sygn. akt X GUp 96/14) zaprasza do udziału w przetargu  na sprzedaż  nieruchomości położonych w Krakowie- Podgórzu, obr. 42,  ul. dr. J. Piltza.


1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe położone w Krakowie- Podgórzu, obr. 42,  ul.dr. Jana Piltza  tj. :


A.  Działka  107/1 o pow.  0,4091 ha , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa  Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi KW  nr KR1P/ 00194636/8.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi 2.410.300,00 , wadium - 240.000,00zł;


B.  działka 119/2 o pow.   0,3504 ha , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa  Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi KW  nr KR1P/00328209/5.

Cena wywoławcza  nieruchomości  wynosi 1.853.000 ,00 zł , wadium - 185.000,00zł;


C. Działka 103 o pow. 0,6014 ha ,dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa  Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych   prowadzi KW  nr KR1P/00193749/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4.267.000,00 zł netto, wadium - 427.000,00zł


3. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do  14 marca 2019r.  na adres Sądu  Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu do Sądu, a nie data stempla pocztowego).


4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   21 marca 2019r. o  godzinie 14.00   w gmachu Sądu w sali nr 119 .

5. Wadium/wadia  należy wpłacić na  rachunek  Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzony   w  Millennium Bank SA  nr   41 1160 2202 0000 0001 1673 4910 .


6.  Z warunkami przetargu  oraz Operatem szacunkowym zapoznać się można w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy , Wydział X Gospodarczy ul. Czerniakowska  100A , w aktach sprawy  sygn. akt  X GUp 96/14  lub   w biurze syndyka  - Warszawa, Al. Solidarności 155 lok. 6, tel. 601 294 585, e -mail: biurosyndyka@wp.pl .

Dodatkowych  informacji  udziela syndyk. 

Lokalizacja