• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Sosnowiec, Woj. Śląskie
 • Cena: 111 500.00 zł
 • Powierzchnia: 68.08 m 2
Wydanie nr 13/10/2021 z dnia 13 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Matyja, ogłasza 3 (trzeci) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 50% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 223.000,00 zł, udziału 3/4 części w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Sosnowcu przy ul. Wąskiej 15/121, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KA1S/00067275/4.

Szczegółowy operat szacunkowy znajduje się w biurze syndyka i jest dostępny po wysłaniu zapytania e-mail na adres: kancelaria.bertoldi@wp.pl.

Cena wywoławcza (minimalna) jest równa 50% ceny oszacowania udziału stanowiącego własność upadłego i wynosi 111.500,00 zł.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „PRZETARG – X GUp 419/21/9 (Halina Matyja) – NIE OTWIERAĆ” w biurze syndyka w Bielsku-Białej, przy ul. Dworkowej 8/2, w terminie do dnia 28 października 2021 r., do godziny 15:00.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii syndyka.

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości, tj. Bogumił Bertoldi, numer: 23 1090 1740 0000 0001 4650 4823 (wskazując w tytule wpłaty: Halina Matyja - wadium).

 1. Oferta zakupu musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko, numer PESEL, dokładny adres oraz numer telefonu i adres e-mail - w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku innego rodzaju podmiotu: nazwę firmy, dokładny adres, numer telefonu osoby uprawnionej do reprezentacji, numer NIP / KRS.

 2. Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta;

 3. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo netto w walucie polskiej;

 4. Sposób i termin zapłaty ceny, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia wyboru oferty;

 5. Załączone potwierdzenie wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;

 6. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży;

 7. Pisemne oświadczenie, że oferent akceptuje warunki przetargu oraz zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne.

 8. Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia.

 1. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie KRS lub innym właściwym rejestrze.

 2. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych ogłoszeniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego, nie krócej niż przez 4 (cztery) miesiące.

 3. Wadium uiszczone przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez syndyka będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. Od wpłaconego wadium nie będą naliczane odsetki.

 1. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub wstrzymywał się z zapłatą pozostałej zaoferowanej części ceny, uiszczone wadium przepada na rzecz masy upadłości.

 2. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub zmiany jego warunków przed jej rozpoczęciem.

 3. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin.

 4. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, w tym możliwość prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy złożyli ważne oferty, w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia jak również prawo wycofania przedmiotu z przetargu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 5. Cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej na 3 (trzy) dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego masy upadłości.

 6. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia.

 7. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca.

 8. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka.

 9. Wyboru oferty dokonuje swobodnie syndyk mając na względzie w szczególności kryterium uzyskania możliwie najwyższej ceny oraz sposobu zapłaty (preferowana forma zapłaty ceny – środki własne w drodze przelewu na rachunek bankowy masy upadłości).

 10. Syndyk zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o terminie zawarcia umowy kupna-sprzedaży oraz wybranej przez syndyka kancelarii notarialnej, w której umowa zostanie sporządzona. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta.

 11. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej z konsekwencjami przewidzianymi w art. 313 ustawy Prawo upadłościowe.

 12. Sprzedaż zwolniona jest z podatku od towarów i usług (VAT).

 13. Wszelkie rozstrzygnięcia syndyka są ostateczne i nie mogą podlegać zaskarżeniu z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, w tym w szczególności w drodze skargi na syndyka opisanej w art. 49112a ustawy Prawo upadłościowe, która powinna zostać wniesiona do Sądu upadłościowego (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice), za pośrednictwem syndyka, w terminie 7 (siedmiu) dni od dokonania lub zaniechania przez syndyka określonej czynności.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 15. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze syndyka, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Biuro syndyka znajduje się w Bielsku-Białej, natomiast kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerami: 33/ 8 110 777 lub 600 777 706 oraz e-mail: kancelaria.bertoldi@wp.pl.

Lokalizacja