• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gudzisz, Boleszkowice, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 36 800.00 zł
  • Powierzchnia: 2 000.00 m 2
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Ryszarda Kaczanowskiego w upadłości sprzeda z wolnej ręki:


prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 197, obręb 0005 Gudzisz, o pow. 2.000 m2, położonej w miejscowości Gudzisz, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW SZ1M/00029230/7, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 80% wartości oszacowania, tj.:


36.800,00 zł

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset złotych)


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości w Banku PEKAO S.A. i złożenie do dnia 30 maja 2022 r. (decyduje data wpływu) prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem przetargu w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka (ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin), drugi do Sędziego Komisarza (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Narutowicza 19, 70-952 Szczecin).

Warunki sprzedaży opisanych powyżej składników zawarte są w regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce Syndyka jak i Sędziego Komisarza.

Szczegółowe informacje odnośnie regulaminu przetargu pod numerem telefonu 509525408 w godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku.

Lokalizacja