• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mieściska, Duszniki, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 73 891.50 zł
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Piotra Chudzińskiego w upadłości sprzeda z wolnej ręki:


- udział upadłego w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 11/5 o pow. 1.621 m2, obręb 0607 Mieściska, położona w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki, powiat Szamotuły, województwo wielkopolskie oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 11/6 o pow. 4.483 m2 obręb 0607 Mieściska, położona w miejscowości Mieściska, gmina Duszniki, powiat Szamotuły, województwo wielkopolskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW PO1A/00055345/9, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 50% kwoty oszacowania, tj.:


73.891,50

(słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100)


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości i złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem w terminie do dnia 07 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka (ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin).

Warunki sprzedaży opisanej nieruchomości zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.


Lokalizacja