• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Jana Olender w upadłości sprzeda z wolnej ręki:


- udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal o innym niż mieszkalne przeznaczeniu nr 1B o pow. 6,66 m2 położony przy ul. Jana Keplera 40 w Żaganiu, powiat żagański, województwo lubuskie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW ZG1G/00045114/7, wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 25/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW ZG1G/00028992/0, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 27,27% kwoty oszacowania, tj.:


3.000,00 zł netto

(trzy tysiące złotych)


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości i złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem w terminie do dnia 07 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka (ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 102, 70-486 Szczecin.

Warunki sprzedaży opisanej nieruchomości zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawieraniu umowy sprzedaży i bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości. Rozpatrywane będą tylko takie oferty na zakup nieruchomości, które złożone zostaną w terminie w formie pisemnej na ręce Syndyka.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Lokalizacja