• Wydanie nr 24/07/2021 z dnia 24 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kostrzyn, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 205 000.00 zł
  • Powierzchnia: 119.27 m 2
Wydanie nr 23/06/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Dariusza Pytlasa w upadłości sprzeda z wolnej ręki:


- udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Okrężnej 10 w Kostrzynie, obręb ewidencyjny nr 302108_4.0001, Kostrzyn, działka ewidencyjna nr 2287/3 o pow. 810 m2, gmina Kostrzyn, powiat poznański, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o pow. 119,27 m2, dla której Sąd Rejonowy we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PO1F/00041545/5,

cena wywoławcza 205.000,00 zł netto (dwieście pięć tysięcy złotych);


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości w Alior Banku S.A. nr 63 2490 0005 0000 4000 2588 7043 i złożenie prawidłowych pod względem formalnym ofert zgodnych z regulaminem w terminie do dnia 07 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka (ul. Królowej Korony Polskiej 24 lok. 11, 70-486 Szczecin).

Warunki sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości zawarte są w regulaminie sprzedaży, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert na zakup przedmiotowej nieruchomości. Każdy Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z tym regulaminem.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi na rachunek bankowy masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego masy upadłości.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Lokalizacja