• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
 • Cena: 242 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 996.00 m 2
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Rolanda Jodłowskiego sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do Upadłego prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1001/6 o pow. 1996 m2 wraz z prawem własności zespołu jednokondygnacyjnych budynków w zabudowie zwartej byłej hurtowni spożywczej, położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Cichej 5F, objętej księgą wieczystą GW1G/00108722/8 wraz z udziałem 40/2240 w prawie użytkowania wieczystego działek o numerach 999 i 1000 o łącznej powierzchni 4411 m2 (KW GW1G/00035912/4), stanowiących drogę wewnętrzną (dalej jako „Nieruchomość”), za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. 242.000 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych).

Warunki sprzedaży:

 1. Każdy zainteresowany udziałem w konkursie powinien złożyć pisemną ofertę w języku polskim w zaklejonej kopercie z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”,

 2. Oferta powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia oferty,

 2. imię i nazwisko oferenta lub firmę, jego status prawny, adres (siedzibę) i nr telefonu,

 3. zaoferowaną cenę nabycia; oferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej,

 4. w przypadku oferentów będących przedsiębiorcą - aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub aktualny wypis z KRS, wskazanie nr NIP lub KRS,

 5. dowód wpłaty wadium,

 6. nr rachunku do zwrotu wadium,

 7. komplet oświadczeń o zobowiązaniu się do:

 • pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

 • o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości.

W przypadku oferentów będących osobą fizyczną, oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie, czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza dokonać nabycia z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli Nieruchomość ma należeć do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w konkursie przez oboje małżonków, albo ewentualnie w przypadku gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków i tylko on będzie uczestniczył w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie i na nabycie Nieruchomości.

 1. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem,

 2. Ofertę można złożyć osobiście w kancelarii syndyka lub nadesłać ją przesyłką poleconą na adres kancelarii syndyka: ul. Nadbrzeżna 17/18, Gorzów Wlkp.,

 3. Uwzględnione będą wyłącznie oferty doręczone syndykowi do dnia 13 grudnia 2022r. do godz. 16:00,

 4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek postępowania upadłościowego o nr 82 1020 1954 0000 7902 0379 5549,

 5. Zapłata wadium powinna nastąpić najpóźniej w dniu złożenia oferty,

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs, zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka,

 7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 grudnia 2022r. o godz. 12:00 w kancelarii syndyka ul. Nadbrzeżna 17/18, Gorzów Wlkp.,

 8. Z przeprowadzonych czynności sporządzony zostanie protokół,

 9. Umowa sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty,

 10. Cena sprzedaży Nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości,

 11. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

 12. W celu uzyskania operatu szacunkowego sporządzonego dla Nieruchomości proszę o kontakt pod adres m.laluk@kancelaria-laluk.pl,

 13. Okazanie Nieruchomości odbędzie się 9 grudnia 2022r. o godz. 10:00,

 14. Kontakt z syndykiem – tel. 799088750.

Lokalizacja