• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Raba Wyżna, Woj. Małopolskie
  • Cena: 39 000.00 zł
  • Powierzchnia: 766.00 m 2
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie przetargu pisemnym

Syndyk sprzeda prawo własności do nieruchomości w gruntowej, niezabudowanej złożonej z działki o nr ewid. 33424/3 obr. Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna o pow. 0,0766 ha objętej KW NS1T/00100539/2.

Cena wywołania: 39.000,- zł netto (bez danin publicznych)


Oferty pisemne w języku polskim należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Mądry-Pawlikowskiej przy ul. Zamoyskiego 20A, 34-500 Zakopane (w godzinach pracy kancelarii) w terminie do 30 stycznia 2023 r. do godz. 1100 (decyduje data wpływu). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 1115 w trakcie, którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.

Warunkiem uznania oferty za ważną jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do składania ofert (data uznania na rachunku), w wysokości 2.000,- zł na rachunek bankowy Syndyka w PKO BP S.A. nr 25 1020 5558 0000 8202 3343 5206.

Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Oferta niezawierająca tych danych, podająca dane nieczytelne lub niejednoznaczne, podpisana przez osoby nieumocowane oraz złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nierozpatrzenia każdej z nich. Oferta spełniająca warunki niniejszego ogłoszenia, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpływu ważnych ofert z tą samą ceną lub ofert różniących się o 20% od najkorzystniejszej oferty, zostanie przeprowadzona aukcja z tymi oferentami, gdzie ceną wywołania będzie najwyższa zaoferowana cena w przetargu i postąpienie będzie wynosiło 1.000,- zł. Operat szacunkowy jest dostępny na stronie www.reorg.pl albo można go otrzymać na adres elektroniczny po zgłoszeniu żądania na email: oferty@reorg.pl. Oględziny należy dokonać we własnym zakresie. Warunkiem przeniesienia własności jest zapłata całości ceny przed zawarciem umowy. Termin zapłaty to dwa miesiące z możliwością jego przedłużenia o dodatkowy miesiąc na pisemny wniosek oferenta. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn.

Lokalizacja