• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Florynka, Grybów (Gmina), Woj. Małopolskie
  • Cena: 200 000.00 zł
  • Powierzchnia: 150.00 m 2
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM

Syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt. VIII GUp 343/18

Prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej we Florynce, gm. Grybów składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 503, Sąd Rejonowy w Gorlicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gorlicach prowadzi księgę wieczystą numer NS1G/00045105/5 wraz z prawem własności budynku gospodarczego i pozostałych składników zagospodarowania terenu.

Cena wywołania: 200.000,- zł netto (bez danin publicznych)

Oferty pisemne w języku polskim należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Mądry-Pawlikowskiej przy ul. Zamoyskiego 20A, 34-500 Zakopane (w godzinach pracy kancelarii) w terminie do 8 sierpnia 2022 r. do godz. 12 (decyduje data wpływu).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 1230 w trakcie, którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do 7 sierpnia 2022 r. (data uznania na rachunku), w wysokości 19.800,- zł (dziewiętnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Parkur sp. z o.o. w upadłości w PKO BP S.A. nr 08 1020 3466 0000 9402 0146 3157. Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Oferta niezawierająca tych danych, podająca dane nieczytelne lub niejednoznaczne, podpisana przez osoby nieumocowane oraz złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nierozpatrzenia każdej z nich. Oferta spełniająca warunki niniejszego ogłoszenia, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpływu ważnych ofert z tą samą ceną lub ofert różniących się o 10.000,- zł lub więcej zostanie przeprowadzona aukcja z tymi oferentami, gdzie ceną wywołania będzie najwyższa zaoferowana cena w przetargu i postąpienie będzie wynosiło 10.000,- zł. Operat szacunkowy oraz wzór oferty są dostępne na stronie www.reorg.pl albo można je otrzymać na adres elektroniczny po zgłoszeniu żądania na email: oferty@reorg.pl lub telefonicznie 604 601 207. Oględziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nie później jednak niż do 3 XII 2021 r. Warunkiem przeniesienia własności jest zapłata całości ceny przed zawarciem umowy. Termin zapłaty to dwa miesiące z możliwością jego przedłużenia przez Radę Wierzycieli o dodatkowy miesiąc na pisemny wniosek oferenta. Wybór oferenta przez Syndyka wymaga zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli Parkur sp. z o.o. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn.

Lokalizacja