• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mochnaczka Wyżna, Krynica-Zdrój, Woj. Małopolskie
  • Cena: 9 500 000.00 zł
Wydanie nr 14/10/2021 z dnia 14 października 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM

Syndyk sprzeda w postępowaniu upadłościowym sygn. akt. VIII GUp 343/18

Zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Mochnaczce Wyżnej, gm, Krynica-Zdrój złożoną z działek o numerach ewidencyjnych 77/6, 77/7, 78/11, 78/12, 77/8, 77/11 dla których Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, X Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie prowadzi księgi wieczyste numer NS1M/00021869/0, NS1M/00022121/2, NS1M/00021868/3, NS1M/00022510/6,

oraz

Ruchomości zlokalizowane na nieruchomości jak wyżej, wymienione w operacie szacunkowym z dnia 28 XI 2018 r. sporządzonym przez inż. Marka Nawalańca.

Cena wywołania: 9.500.000,- zł netto (bez danin publicznych)

Oferty pisemne w języku polskim należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Mądry-Pawlikowskiej przy ul. Zamoyskiego 20A, 34-500 Zakopane (w godzinach pracy kancelarii) w terminie do 15 XI 2021 r. do godz. 12 (decyduje data wpływu).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 1215 w trakcie, którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny. Warunkiem udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do 14 XI 2021 r. (data uznania na rachunku), w wysokości 500.000,- zł (pięćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy Parkur sp. z o.o. w upadłości w PKO BP S.A. nr 08 1020 3466 0000 9402 0146 3157. Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Oferta niezawierająca tych danych, podająca dane nieczytelne lub niejednoznaczne, podpisana przez osoby nieumocowane oraz złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nierozpatrzenia każdej z nich. Oferta spełniająca warunki niniejszego ogłoszenia, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpływu ważnych ofert z tą samą ceną lub ofert różniących się o 25.000,- zł lub więcej zostanie przeprowadzona aukcja z tymi oferentami, gdzie ceną wywołania będzie najwyższa zaoferowana cena w przetargu i postąpienie będzie wynosiło 25.000,- zł. Operat szacunkowy oraz wzór oferty są dostępne na stronie www.reorg.pl albo można je otrzymać na adres elektroniczny po zgłoszeniu żądania na email: oferty@reorg.pl lub telefonicznie 604 601 207. Oględziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nie później jednak niż do 5 XI 2021 r. Warunkiem przeniesienia własności jest zapłata całości ceny przed zawarciem umowy. Termin zapłaty to cztery miesiące z możliwością jego przedłużenia przez Radę Wierzycieli o dodatkowe dwa miesiące na pisemny wniosek oferenta. Wybór oferenta przez Syndyka wymaga zatwierdzenia przez Radę Wierzycieli Parkur sp. z o.o. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn.

Lokalizacja