• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowe Bystre, Poronin, Woj. Małopolskie
  • Cena: 209 600.00 zł
  • Powierzchnia: 2 409.00 m 2
Wydanie nr 12/06/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK  UPADŁOŚCI JOLANTY  I  JAROSŁAWA  KARASEK sprzeda z wolnej ręki

1/ Prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2409 ha na którą składają się działki ewidencyjne nr 10671/1, 10667/1 ; sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż  209.600,00  złotych, która stanowi wartość wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.   
2/ Prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0867 ha na którą składa się działka ewidencyjna nr 10667/2 ; Sprzedaż nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż  69.700,00  złotych, która stanowi wartość wyszacowaną przez rzeczoznawcę majątkowego.  
Wszystkie działki położone są w miejscowości Nowe Bystre, gmina Poronin, powiat tatrzański, województwo małopolskie. Dla obu nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr NS1Z/00031202/0.
Pisemne oferty zawierające propozycje ceny zakupu należy składać do 26 czerwca 2019 roku do godz. 15 00 ( decyduje data wpływu oferty) na adres biura syndyka:10-448 Olsztyn, ul. B. Głowackiego 28 lok. 607 z adnotacją "oferta na zakup nieruchomości Nowe Bystre".  Oferta, pod rygorem odrzucenia, powinna zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwę firmy z adresem,
- proponowaną cenę nie niższą niż zaoferowana,
- potwierdzenie wpłaty wadium.
Wadium  w wysokości 10 % wartości oszacowanej  należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Jolanty Karasek, nr rachunku : 05 1090 2590 0000 0001 3700 4065 prowadzony w Santander Banku. 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godzinie 1000 w kancelarii syndyka.
 Pierwszeństwo    w    wyborze    będą    miały    oferty    dotyczące    nabycia    łącznie    obu 
nieruchomości. Oferty dotyczące pojedynczych nieruchomości będą  rozpatrywane dopiero w wypadku braku ofert łącznych na obie  nieruchomości.
W sytuacji złożenia tożsamych cenowo ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi aukcję między oferentami.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 609 689 966, operat szacunkowy jest dostępny do wglądu u syndyka. 

Lokalizacja