• Wydanie nr 28/01/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wieliczka, Woj. Małopolskie
  • Cena: 898 169.00 zł
  • Powierzchnia: 110.00 m 2
Wydanie nr 15/04/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Dionizego Zająca w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do negocjacji w sprawie sprzedaży z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ulicy Nowej w Wieliczce składającej się z działek nr 691/9, 690/5 i 810 o łącznej powierzchni 0,1824 ha zabudowanych budynkiem jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 110 m2 oznaczonym numerem 6 oraz garażem o powierzchni 56 m2. Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych – działka 691/9: KR1I/00010456/2, działka 690/5: KR1I/00018800/5, działka 810: KR1I/00002051/4.


Minimalna cena sprzedaży wynosi:

898.169,00 zł brutto (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć)


W celu przystąpienia do negocjacji należy za pośrednictwem poczty wysłać pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Dionizy Zając w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 223/16 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Biura Syndyka masy upadłości Dionizego Zająca ul. Bulwarowa 33a, 31-751 Kraków, oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie: 89.816,90-zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście 90/100) na rachunek bankowy masy upadłości Dionizego Zająca prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 58 8591 0007 0260 0450 2784 0001. Termin na składanie ofert i wpłatę wadium mija dnia 29 maja 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka oraz data wpływu wadium na rachunek bankowy).


Oferta winna zawierać:

a) imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby,

b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,

c) podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,

d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),

e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,

f) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,

g) dowód wpłaty wadium,

h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,

i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.


Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 5 czerwca 2020 r. w Biurze Syndyka masy upadłości Dionizego Zająca przy ul. Bulwarowej 33a w Krakowie o godz. 1000.


Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji oraz wgląd do operatu szacunkowego, można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, nr tel: 503 102 622.


Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Lokalizacja